Наукова школа “Інноваційно-інформаційні трансформації економіки України”

Наукову школу

засновано у 2018 році

Засновники школи – доктор економічних наук, професор Ящишина І.В.

 

Керівник:

доктор економічних наук, професор

ЯЩИШИНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Напрями наукової діяльності:

 • Стан, проблеми та перспективи формування і розвитку інноваційної економіки в Україні та регіонах;
 • модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційно-інформаційного розвитку економіки;
 • дослідження трансформаційних перетворень на різних ринках в умовах інноваційно-інформаційних змін;
 • формування та розвиток інтелектуального капіталу;
 • наукоємна індустрія України як складова інноваційного розвитку економіки;
 • пряме іноземне фінансування в умовах інноваційно-інформаційних змін економіки;
 • взаємозв’язок інноваційного та соціально-економічного розвитку економіки на різних її рівнях.

Основні досягнення:

 1. Систематизовано основні теоретичні підходи до визначення сутності, основних характерних рис та етапів формування інноваційної економіки, визначено основні властивості і характеристики системи «інноваційна економіка»;
 2. сформовано теоретико-методологічні засади розроблення, функціонування та вдосконалення механізмів державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інноваційно-інформаційної економіки, зокрема:
 • розроблено концептуально-функціональну модель державного управління у сфері електронного оподаткування, яка передбачає формування відповідних механізмів державного управління за окремо визначеним комплексом принципів;
 • виявлено закономірність зменшення  впливу  КТ  при досягненні країнами високого рівня мережевого та інформаційного розвитку, яка дає змогу встановити доцільність активізації чи зниження  активності держави щодо формування інформаційного суспільства;
 1. досліджено окремі трансформації різних видів ринків в умовах формування інноваційно-інформаційної економіки, що полягають у визначенні особливостей нового виду товару – електронного товару (на товарних ринках) та дослідженні нової форми організації праці – фрілансерства (на ринку праці України);
 2. сформовано науково-методичний підхід до оцінки інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки; удосконалено структуру інтелектуального капіталу; розроблено модель комплексного розвитку інтелектуального капіталу;
 3. здійснено теоретичне обґрунтування та розроблено методичний підхід до аналізу зв’язку науково-технічного потенціалу з економічним зростанням та результатами промислового виробництва;
 4. побудовано дворівневу економетричну модель економічного зростання переважно з ендогенним науково-технічним потенціалом для оцінки значимості його складових для національної економіки та результатів промислового виробництва;
 5. розроблено науково-практичні рекомендації щодо формування наукоємної індустрії як складової інноваційного розвитку України;
 6. розроблено систему комплексної оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах, яка передбачає використання інструментарію статичної і динамічної оцінки ефективності та комплексу ключових показників моніторингу ефективності за фазами життєвого циклу підприємства в умовах інноваційно-інформаційних змін економіки;
 7. на основі розробленого методичного підходу до оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах побудовано факторні моделі рентабельності та грошової віддачі прямих іноземних інвестицій; здійснено інтегральну оцінку ефективності прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах; на цій основі обґрунтовано адекватні заходи менеджменту щодо оптимізації прямого іноземного інвестування ;
 8. розроблено методичний підхід та відповідний інструментарій для дослідження соціалізації інноваційної економіки, що дає можливість комплексно оцінювати та виявляти взаємозв’язки між інноваційним та соціальним розвитком економіки на макро-, мезо-, мікро- та моно- її рівнях;
 9. на основі розробленого методичного підходу побудовано та верифіковано економіко-математичні моделі залежності соціальних показників від вимірників інноваційного розвитку щодо євро спільноти, України та Хмельницької області.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Буторіна В.Б., Чаплінський В.Р., Свідер О.П., Матвейчук  Л.О.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Ящишина І.В. Інноваційний потенціал Хмельниччини. Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання : монографія / За ред. проф. І.В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2016. С. 144-181.
 2. Ящишина І.В. Інноваційна політика ЄС: соціальні аспекти. Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności, Tom 1, R. Kordonski, O. Kordonska, Ł. Muszyński (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2017. S.17-35.
 3. Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: досвід, тенденції, перспективи : Монографія. Кам’янець Подільський : Медобори-2006, 2016. 256 с.
 4. Чаплінський В.Р. Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки Монографія. Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І. 2015. 172 с.
 5. Ящишина І.В. Еволюція товару в умовах інноваційно-інформаційної економіки. Університетські наукові записки : часопис Хмельниц. ун-ту управління і права. 2015. № 1. C. 357-364.
 6. Ящишина І.В. Інноваційно-інформаційна економіка: зміни у трудових відносинах. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3769.
 7. Ящишина І.В. Трансформування функцій суб’єктів інноваційного процесу. Економіка та держава. 2015.  № 2.  C. 12-15.
 8. Ящишина І.В. Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. C. 6-10.
 9. Ящишина І.В. Науково-технічний потенціал регіону: структура та тенденції розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 3 (13). URL: http://global-national.in.ua/archive/13-2016/72.pdf.
 10. Ящишина І.В. Інноваційна активність промисловості Хмельниччини. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017.  №18. URL: http://global-national.in.ua/issue-18-2017
 11. Ящишина І.В. Інноваційний механізм зміцнення соціальної безпеки ЄС. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №20. URL: http://global-national.in.ua/issue-20-2017
 12. Матвейчук Л.О., Гаман М.В. Модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційного розвитку. Теорія та практика державного управління : науковий фаховий журнал Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ. Х. : Видавництво ХРІ НАДУ «Магістр», 2016. Вип. 1(52). С. 100–107.
 13. Матвейчук Л.О., Соколова О.М. Інноваційний підхід у розвитку електронного формату в публічному управлінні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. №6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua
 14. Матвейчук Л.О. Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням. Публічне управління та митне адміністрування. Збірник. Серія: «Державне управління». Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. Вип. 1(14).  С. 77–85.
 15. Буторіна В.Б. Розвиток виробничо-технологічної підсистеми інноваційної інфраструктури НІС України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. №6. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/994-butorina-v-b-rozvitok-virobnicho-tekhnologichnoji-pidsistemi-innovatsijnoji-infrastrukturi-nis-ukrajini
 16. Буторіна В.Б. Узгодження пріоритетів науково-промислової політики в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2015. №2. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2015_2_6.pdf.
 17. Буторіна В.Б. Вплив економічної трансформації на інноваційний розвиток України. Ефективна економіка. 2015. №6. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=4155
 18. Свідер О.П. Вплив мотивів суб’єктів інвестиційного процесу на ефективність прямих іноземних інвестицій. Вісник ОНУ імені І.І.Мечнікова. Одесса: 2016. Т. 21. Вип. 8(50).  С. 7-12.
 19. Свідер О.П. Практичне застосування методики інтегральної оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Дніпропетровськ : 2016. Випуск №3 (03). С. 9-15.
 20. Ящишина І. В. Реалізація концепції смарт-туризму: світовий досвід та вітчизняна практика. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2019. № 14(42). С. 54–59.
 21. Чаплінський В.Р., Кушнір О.К. Міжнародна трудова міграція та її вплив на економічну систему України. 2019. № 38.
 22. Буторіна В.Б. Електронне виробництво в Україні: історія становлення та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств. Історія народного господарства та економічної думки України. Київ, 2019. Вип. 52.