Наукова школа “Інноваційно-інформаційні трансформації економіки України”

Наукову школу

засновано у 2018 році

Засновники школи – доктор економічних наук, професор Ящишина І.В.

 

Керівник:

доктор економічних наук, професор

ЯЩИШИНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Напрями наукової діяльності:

 • Стан, проблеми та перспективи формування і розвитку інноваційної економіки в Україні та регіонах;
 • модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційно-інформаційного розвитку економіки;
 • дослідження трансформаційних перетворень на різних ринках в умовах інноваційно-інформаційних змін;
 • формування та розвиток інтелектуального капіталу;
 • наукоємна індустрія України як складова інноваційного розвитку економіки;
 • пряме іноземне фінансування в умовах інноваційно-інформаційних змін економіки;
 • взаємозв’язок інноваційного та соціально-економічного розвитку економіки на різних її рівнях.

Учасники школи, які здобули наукові ступені докторів, кандидатів наук:

Буторіна В.Б., Чаплінський В.Р., Свідер О.П., Матвейчук  Л.О.

Основні досягнення (2018 – 2020 рр.)

проведення аналізу теоретичних основ поняття інноваційної економіки (Ящишина І. В.);

формування теоретико-методологічних засад розроблення, функціонування та вдосконалення механізмів державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інноваційно-інформаційної економіки (Матвейчук Л. О.);

дослідження окремих трансформацій різних видів ринків в умовах формування інноваційно-інформаційної економіки (Ящишина І. В., Буторіна В. Б.);

формування науково-методичного підходу до оцінки інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки (Чаплінський В. Р.);

побудова дворівневої економетричної моделі економічного зростання для оцінки значимості науково-технічного зростання для національної економіки (Буторіна В. Б.);

розроблення науково-практичних рекомендацій щодо формування наукоємної індустрії як складової інноваційного розвитку України (Ящишина І. В.);

– на основі розробленого методичного підходу до оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах побудова факторних моделей рентабельності та грошової віддачі прямих іноземних інвестицій (Свідер О. П.); 

здійснення інтегральної оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах (Свідер О. П.); 

розроблення методичних підходів та відповідного інструментарію для дослідження соціалізації інноваційної економіки тощо (Ящишина І. В.).

За результатами роботи школи опубліковано понад 40 наукових-праць, у тому числі, розділи у колективних монографіях, фахові статті та статті в інших виданнях.

Перелік основних наукових праць у 2018 – 2020 рр.:

Ящишина І. В., Коновалова М. В. Інноваційний механізм зміцнення соціальної безпеки ЄС. Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст : монографія / за заг. ред. д.ф.н., проф. А.О. Ярошенко. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 48-70.

Ящишина І. В. Смарт-підприємства – нова форма господарювання ХХІ ст. Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Том 1. / За ред. проф. І.В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2018. С. 157-183.

Ящишина І. В. Смарт-інновації з позицій системного підходу. Економічний форум. 2018. № 4. С. 12-19.

Ящишина І. В. Суть та особливості смарт-підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. № 11(39). С. 14-18.

Матвейчук Л. О. Цифрова економіка: теоретичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. № 4 (40), 2018. С.116-127.

Матвейчук  Л. О. Державне регулювання соціально-трудових відносин за умов розвитку інформаційного суспільства в Україні. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. К.: НАДУ  при Президентові України. Випуск 1\2018. 2018. С. 122-129.

Чаплінський В. Р., Кушнір О. К. Сутність інтелектуального капіталу та його місце в структурі чинників конкурентоспроможності підприємств переробної галузі України. Ефективна економіка. 2018. Випуск 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6791 

Ящишина І. В. Реалізація концепції смарт-туризму: світовий досвід та вітчизняна практика. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2019. № 14(42). С. 54–59.

Чаплінський В. Р., Кушнір О. К. Міжнародна трудова міграція та її вплив на економічну систему України. Virtus. 2019. № 38.

Буторіна В. Б. Тенденції розвитку медійної складової рекламно-комунікаційного ринку України. Причорноморські економічні студії. Випуск 43/2019. С. 83–88.

Ящишина І. В. Теоретичні підходи до визначення соціальної ефективності інновацій. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 13 / за ред. Ящишиної І. В. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. С. 162-166.

Свідер О. П. Основні засади формування інвестиційного клімату в Україні. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. 17. Т.1. С. 110–111.

Матвейчук Л. О. Розвиток цифрового публічного управління. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 13 / за ред. Ящишиної І.В. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2019. С. 85-89.

Ящишина І. В., Коновалова М. В. Інвестиції соціального впливу: теоретичні та прикладні підходи. Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : монографія. Кривий Ріг: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Кривий Ріг, 2020. С. 48-64.

Чаплінський В. Р., Кушнір О. К. Інноваційна активність в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Ефективна економіка. 2020. Вип. 12. С. 95-101.

Буторіна В. Б. Особливості ринку маркетингових і PR-сервісів України. Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. Випуск 11. С. 4–5.

Ящишина І. В., Коновалова М. В. Інвестиції соціального впливу як чинник зміцнення соціальної безпеки. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.Економічні науки / за ред. І. В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2020. Випуск 15. С. 88-94.

Ящишина І. В. Формування смарт-освіти в умовах цифровізації економіки. Нові інформаційні технології управління бізнесом. Збірник тез III Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: Cпілка автоматизаторів бізнесу, 2020. С. 204-207.

Ящишина І. В. Соціальні ризики Industry 4.0. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Цифрова економіка та інформаційні технології” 15-16 квітня 2020р., К: Державний університет інфраструктури та технологій, 2020. С. 224-227.

Результати роботи школи у 2021 р.

Основні досягнення:

 • проаналізовано особливості соціального інвестування та вплив на нього інноваційно-інформаційних чинників (Ящишина І.В.);
 • здійснено оцінку цифрової взаємодії публічних органів та бізнесу в Україні за допомогою економетричних методів на базі даних МЕФ; досліджено вплив цифрової трансформації суспільства на публічне управління (Матвейчук  Л.О.);
 • виявлено значення генерації та поширення знань у національній інноваційній системі України; виявлено знаннємісткість НІС (Буторіна В.Б.);
 • досліджено особливості сучасного ведення підприємницької діяльності, цифрові трансформації бізнес середовища; визначено вплив цифровізації для бізнесу, відмічено ключові переваги та недоліки; обґрунтовано, що ключовими факторами успішної комерційної діяльності є інтелектуалізація та використання інноваційних технологій (Чаплінський В.Р., Свідер О.П.);
 • учасник школи, Свідер Олександр Полікарпович, к.е.н, отримав атестат доцента (АД №006971 від 09 лютого 2021 р.);
 • впроваджено результати досліджень учасників наукової школи у навчальний процес:
 • реалізація ініціативи «Підприємницький університет» (МОНУ, YEP), розроблено та впроваджено у навчальний процес курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» (Ящишина І.В.);
 • в рамках реалізації міжнародного проєкту Erasmus+ 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and Tajikistan (DigEco) (2020-2023) розроблено навчально-методичне забезпечення ( в тому числі і курс лекцій) для дициплін: Цифрові бізнес моделі, Свідер О.П.; Цифрова ефективність, Чаплінський В.Р.; Аналіз даних для маркетингу, Буторіна В.Б.

Перелік основних наукових праць у 2021 р.:

Фахові збірники та журнали категорії Б

 1. Ящишина І.В., Коновалова М.В. Соціальні інвестиції бізнесу: теорія та практика реалізації. Scientific Journal Virtus. № 46. С. 204-209. Іноземне фахове видання.
 2. Чаплінський В.Р., Свідер О.П., Кушнір О.К. Аналіз великих даних та їх візуалізація для потреб бізнесу. Ефективна економіка. № 6. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/116.pdf6.

Іноземні наукові журнали

 1. Matvejciuk L., Polovyi P. Digital interaction of public bodies and business in Ukraine: assessment through indicators of world development. The Scientific Journal of Cahul State University «Bogdan Petriceicu Hasdeu». Economic and Engineering Studies. Cahul State University «Bogdan Petriceicu Hasdeu». Republic of Moldova, № , 2021. рр. 82-88.
 2. Butorina V. The importance of knowledge generation and dissemination in the national innovative system of Ukraine. Journal of international legal communication. University of Warsaw. 1. №1 (May 2021). P. 233–244.

Статті у інших виданнях

 1. Буторіна В.Б. Академічне підприємництво у розрізі SMART-освіти та цифровізації економіки. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки / за ред. І. В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2021. Випуск 16. 368 с. С. 94–98.

Участь у конференціях:

1.Ящишина І.В. Формування та розвиток концепції підприємницького університету. Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Нові інформаційні технології управління бізнесом”. Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С. 527-532.

2.Ящишина І.В. Стратегічна карта моделей цифровізації підприємства Цифрова економіка та інформаційні технології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; Державний університет інфраструктури та технологій. Київ: Видавничий центр ДУІТ, 2021.С. 176-179.

3.Ящишина І.В. Моделі реалізації цифрової трансформації підприємства. Актуальні проблеми економіки, менеджменту, фінансів і права в сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : ЦФЕНД, 2021. С. 343-345.

4. Матвейчук Л.О. Польовий П.В. Публічне управління в епоху цифрової трансформації суспільства : Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери в умовах кризи. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Харківський торговельно-економічний інститут 25 листопада 2021 р. м. Харків UPL: http://conf.htei.org.ua/publichne-upravlinnya-v-epohu-tsifrovoyi-transformatsiyi-suspilstva/

5. Матвейчук Л.О. Цифровізація в сфері енергетики: стратегічний розвиток. «Тенденції розвитку відновлюваної енергетики в умовах глобалізації», Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 02 грудня 2021 року. К: Громадська організація «Науково-технічний центр «Подільський біорегіон». С.123-125.

6. Буторіна В.Б. Цифровізація ринку маркетингових сервісів України. Digitalization of the economy as a factor of sustainable development : Materials of International scientific-practical conference (Mariupol, May 25-26, 2021) / editorial board O. Khadzhynova [et al.] / Mariupol : PSTU, 2021. С. 33–36.

Засновницький документ: рішення вченої ради економічного факультету від 20.11.2018 р., протокол № 5.

Положення про наукові школи  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка