Академічна доброчесність

«Академічна доброчесність» на офіційному вебсайті університету: http://integrity.kpnu.edu.ua/

 

 

Академічна доброчесність
в інституційній практиці природничо-економічного факультету

    Кожен учасник освітнього процесу несе відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності, моральних правил, етичних і корпоративних норм у навчальній, науковій, дослідницькій, управлінській та інших видах діяльності. Контроль за дотриманням учасниками освітнього процесу принципів академічної доброчесності здійснюють гаранти освітніх програм, завідувачі відповідних кафедр, декан факультету, його заступники та куратори академічних груп, органи громадського самоврядування.

 

Тематика нормативно-правового забезпечення, принципів, видів порушень, відповідальності тощо – відображена окремими модулями в межах опанування освітніх компонентів кафедри:

«Методика наукових досліджень» – для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітніми програмами факультету (Ящишина І.В. – доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства);

«Основи наукових досліджень» – для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Ящишина І.В. – доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства);

«Вступ до спеціальності» – для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Боднарчук Т.Л. – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства).

    Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти з метою моніторингу обізнаності щодо принципів, порушень та інших основних засад академічної доброчесності, а також зворотнього звязку  – періодично (двічі на рік) проходять опитування:

Анкета “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти ОС “бакалавр”/”магістр” у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

Анкета “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

   

    Відповідно до «Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (редакція від 08 червня 2021 року), а також Методичних рекомендацій з перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на академічний плагіат дипломні (випускні кваліфікаційні) та курсові роботи здобувачів вищої освіти  проходять процедуру перевірки на наявність плагіату.

    Більш детально про стан дотримання академічної доброчесності читайте у матеріалах.

      21 жовтня 2021 р. – академічна спільнота Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка долучилася до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності. Студенти та викладачі природничо-економічного факультету долучилися до флешмобу “Бути доброчесним – це…”

    9 жовтня 2020 року для студентів 1 курсу спеціальностей 051 «Економіка  підприємства», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» головою комісії з академічної доброчесності, доктором економічних наук, професором, завідувачем кафедри економіки підприємства Мазур Наталією Анатоліївною було проведено презентацію з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Студенти ознайомилися з основними принципами академічної доброчесності, якими повинні керуватися учасники освітнього процесу, порядком реалізації політики академічної доброчесності в університеті, основними видами порушень, а також відповідальністю здобувачів вищої освіти за порушення академічної доброчесності під час навчання в університеті.

    Студенти 1 курсу знатимуть надалі, якими законодавчими та нормативними документами регулюються дані питання, а також про роботу комісії з академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

 

Викладачі кафедри прийняли активну участь в загальноуніверситетському онлайновому воркшопі «Академічна доброчесність в освітньо-наукових вимірах сьогодення»

    Останніми роками українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів,адже академічна доброчесність – це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. З огляду на актуальність зазначеного питання 19 травня в К-ПНУ провели загальноуніверситетський онлайновий воркшоп «Академічна доброчесність в освітньо-наукових вимірах сьогодення».

    Мета заходу – обговорити актуальні питання політики дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти, акцентувати увагу на нових підходах до навчання та викладання, практиці формування ключових етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності вишу.

     Воркшоп розпочали із вітального слова в.о. ректора університету Володимира Дубінського, який зазначив, що одним із важливих завдань, яке сьогодні визначає кожен заклад вищої освіти, є питання відповідності нормам і вимогам європейських цінностей, моделям і підходам щодо організації освітньої, наукової, методичної роботи. У цьому контексті важливим є вироблення власної політики дотримання академічної доброчесності.

    Шляхи реалізації такої політики та перспективи щодо вдосконалення системи академічної доброчесності в К-ПНУ окреслила доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ Наталія Мазур. Наталія Анатоліївна акцентувала увагу присутніх на важливості дотримання положень Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заходах, які реалізує К-ПНУ для популяризації академічної доброчесності.

    Кандидат географічних наук, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ Владислав Гарбар окреслив основні шляхти і методи запобігання плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти, зокрема наголосив на розмежуванні основних видах плагіату та рекомендаціях щодо правильного цитування наукових джерел.

  Методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови, кандидат філологічних наук Зореслава Шевчук у своєму виступі «Це не(добро)чесно: що повинен знати студент про академічну доброчесність?» зазначила основні чинники, які формують академічну культуру сучасного студентства, а також здійснила порівняльних аналіз щодо вчинення неправомірних практик у різних країнах Європи та США.

    Наприкінці заходу студент 1 курсу магістратури, член комісії з питань академічної доброчесності Максим Сльозкін провів цікавий інтерактив, у якому взяли участь науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти. Інтерактив мав на меті визначити рівень обізнаності присутніх із питань академічного плагіату, відсоткового співвідношення щодо текстових запозичень та унікальності наукової роботи, відповідальності за порушення академічної доброчесності.

    Викладачі кафедри Семенець І.В., Кушнір О.К., Буторіна В.Б., Ящишина І.В., а також здобувачі вищої освіти позитивно відгукнулися щодо такого формату проведення заходів, присвячених важливим освітнім і науковим питанням, та висловили побажання про подальші зустрічі і нове цікаве спілкування.