Центр регіональних досліджень

 

Керівник Ящишина Ірина Володимирівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства (з 2015 р.).

Члени центру: Мазур Н. А., д. е. н., професор, Семенець І. В., к. е. н., доцент, Ткачук В. В., к. е. н., доцент, Кушнір О. К., к. е. н., доцент, Свідер О. П., к. е. н., доцент, Боднарчук Т. Л., к. е. н., Чаплінський В.Р., к. е. н., Буторіна В.Б., к. е. н. (науково-педагогічні працівники кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

В рамках роботи Центру працює студентська проблемна група «Проблеми інноваційного розвитку суб’єктів господарювання».

Напрями діяльності центру: дослідження різноманітних трансформаційних перетворень на макроекономічному, регіональному та мікроекономічному рівнях.

Основні досягнення (за останні 5 років):

виконання 2 колективних тем наукових досліджень:

 1. «Особливості функціонування і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах» (2013–2018 рр.)»;
 2. «Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах мікро- та макроекономічних трансформацій ХХІ ст.» (2019 р. – до цього часу);

участь у міжнародному освітньо-науковому проекті «Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України й Таджикистану» з 2020 р. (проект в межах Erasmus+ KA2);

– за останні 5 років опубліковано понад 60 наукових праць, у тому числі, колективні монографії, навчально-методичні посібники, фахові статті.

Перелік основних праць:

Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформаційної економіки : монографія / Латер Ю. С., Ящишина І. В.; за ред. Ю. С. Латера. Кам’янець-Подільський, 2011.

Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання : монографія / Ящишина І. В., Лисак В. Ю., Боднарчук Т. Л.; за ред. І. В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2016. 350 с.

Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання : монографія / Ящишина І. В., Мазур Н. А., Матвейчук Л. О.; за ред. І. В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2018. Том 1. 224 с.

Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання : монографія / Ящишина І. В., Мазур Н. А., Матвейчук Л. О.; за ред. І. В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський : видавець Панькова А. С., 2020. Том 2. 192 с.

Ящишина І. В. Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки : монографія. Кам’янець-Подільський : Сисин Я. І., 2012. 368 с.

Чаплінський В. Р. Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки : монографія. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. 172 с.

Мазур Н. А. Аналітичне забезпечення оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства за можливістю розроблення управлінських рішень. Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. за ред. В.Г.Маргасової. Чернігів : ЧНТУ. 2017. С. 417-431.

Мазур Н. А. Трудовий потенціал сільськогосподарських підприємств в інноваційній моделі розвитку економіки. Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, L. O. Shpak, A. O. Khodzhaian u.a.] kollektive Monographie. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland. 2017. Р.183-196.

Кушнір О. К. CVP-аналіз як механізм ефективного управління витратами на підприємстві. Розвиток економіки України: трансформації та інновації: моногр. / за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н.Є. Кульчицької. Чортків: ТНЕУ, 2018. С. 43-56.

Ящишина І. В., Коновалова М. В. Соціальна безпека як основа сталого розвитку країни. Соціальна політика сучасного українського суспільства: соціально-захисний контекст : монографія / за заг. ред. д.ф.н., проф. А.О. Ярошенко. К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. С. 33-48.

Ящишина І. В. Економічна безпека підприємства : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. 86 с.

Буторіна В. Б., Свідер О. П. Основи економічної теорії: практикум. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2016», 2017. 122 с.

Мазур Н. А., Семенець І. В. Управління змінами: навч. посібник для здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. 166 с.

Буторіна В. Б. Економічна теорія: мікроекономіка : навчально-методичний посібник. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2018. 124 с.

Кушнір О. К. Управління витратами. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 122 с.

Мазур Н.А., Семенець І.В., Лопащук І.А. Економіка торговельного підприємства: навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2020. 192 с.

Ящишина І. В., Буторіна В. Б., Боднарчук Т. Л. Макроекономіка: практикум : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський, 2021. 172 с.

Боднарчук Т. Л. Історія економіки та економічної думки : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський, 2021. 122 с.

Перспективи розвитку центру:

– подальше дослідження різних аспектів діяльності суб’єктів господарювання в рамках мікро- та макроекономічних трансформацій в рамках роботи над темою «Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах мікро- та макроекономічних трансформацій ХХІ ст.»;

– участь у міждисциплінарних науково-дослідних проектах;

– проведення науково-пошукової роботи у співпраці з державними організаціями та сферою бізнесу;

– видання колективної монографії з питань діяльності суб’єктів господарювання в умовах цифровізації економіки.

Засновницький документ: наказ ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 12.02.2008 р., №2-ОД.

Опис та результати проведеної роботи за 2021 рік

В 2021 р. викладачі та здобувачі вищої освіти, що входять до складу Центру здійснювали теоретичні, методичні та прикладні дослідження щодо особливостей функціонування регіонів та суб’єктів господарювання. До наукових результатів роботи за аналізований період відносимо:

 1. Досліджено особливості формування та реалізації регіональної політики в сфері послуг в умовах цифровізації економіки (Кушнір О.К. 1 фахова стаття, 2 тези);
 2. Визначено чинники та напрями впливу суб’єктів господарювання на соціально-економічний розвиток ОТГ та заходи і їх фінансування за рахунок коштів підприємств (Ящишина І.В. 1 стаття, 1 тези);
 3. Виявлено зміни в структурі напрямів регіональної політики під впливом процесів диджіталізації економіки (Чаплінський В.Р., 1 стаття);
 4. Досліджено стан окремих аспектів діяльності і соціально-економічного розвитку, стратегічного та операційного управління підприємствами Хмельниччини, зокрема:
 • стан системи стратегічного управління ПП «Перлина Поділля-2005», розробено та обгрунтовано заходи щодо його вдосконалення (Свідер О.П., Кицанюк Ю; 1 тези);
 • особливості організації і ефективність системи управління якістю підприємства на прикладі ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН» та сформовано методичні і практичні пропозиції щодо її покращення (Ящишина І.В., Юзик Б. – участь у 2 конференціях, 2 тез);
 • особливості та рівень розвитку системи соціальної відповідальності на ПАТ “Подільський цемент”, складено пропозиції щодо вдосконалення (Боднарчук Т.Л., Кухар Р. – 1 стаття, участь у 2 конференціях, 2 тез);
 • ринок послуг поштового зв’язку, виявлено екзогенні чинники його зростання (розвиток Інтернет-торгівлі, карантинні обмеження, маркетингу та появи інновацій), запропоновано заходи із розширення програм лояльності для споживачів (Кушнір О.К., Кріль О. – 1 стаття у фаховому виданні, участь у 2 конференціях, 2 тез);
 • проаналізовано діючу збутову політику ТОВ «МРІЯ», визначено її недоліки та запропоновано заходи з вдосконалення (Ткачук В.В., Кунцевич  С. (участь в 2 конференціях, 1 тези);
 • визначено особливості організації обліку і контролю запасів бюджетних установ на прикладі КПНУ імені Івана Огієнка (Ніколашин А.М., Цигановська О. – 1 фахова стаття, участь в 4 конференціях, 3 тез);
 • досліджено практику організації обліку і контролю витрат на надання послуг КП «ПОБУТКОМПОБУТСЕРВІС» (Семенець І.В., Білюк О. – участь в 2 конференціях, 1 тези);
 • здійснено аналіз організації бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві ТОВ «ПРЕТТЛЬ-КАБЕЛЬ Україна», досліджено організаційні аспекти управлінського та фінансового обліку та сформовано пропозиції щодо їх покращення (Мазур Н.А., Ковальчук К. – участь в 2 конференціях, 1 тези).

5. Надавались консультаційні послуги підприємствам регіону, зокрема ТОВ «Перша бухгалтерська контора» (м. Кам’янець-Подільський, керівник Сисак Е.О.) щодо змін нормативно-правового регулювання організації бухгалтерського обліку, а також внутрішньогосподарського контролю суб’єктів господарювання (Мазур Н.А.).

Результати здійснених наукових досліджень були апробовані не тільки на наукових конференціях, а й висвітлені на науково-практичних семінарах і тренінгах, спрямованих на набуття фахових навичок та підвищення кваліфікації вчителів Хмельницької області, зокрема:

 • регіональна (не)конференція mini Ed-Camp Kremenchuk «Освітянський Upgrade: трансформуємося в покоління Z разом!», 11 квітня 2021 р. (Ящишина І.В., Боднарчук Т.Л., Буторіна В.Б.);
 • регіональної конференції та онлайн-тренінгу для вчителів і старшокласників Хеппічелендж «Хобі як бізнес», м. Кам’нець-Подільський, сш №15, 04 березня 2021 р. (Ящишина І.В., Боднарчук Т.Л., Буторіна В.Б.).

Результати проведених досліджень заплановано висвітлити у колективній монографії, плановий термін видання – грудень 2022 р.

ПОЛОЖЕННЯ про Центр регіональних досліджень