Історія кафедри

Формування засад економічної освіти розпочалося ще в період створення університету.

22 жовтня 1918 р. був відкритий Кам’янець-Подільський державний український університет – важливий осередок національного відродження, що поклав початок розвитку економічної науки в Україні, зокрема й на Поділлі.

Важливу роль в організації економічної науки на Поділлі відіграв Сергій Степанович Остапенко, який за Директорії УНР обіймав високі урядові посади, а згодом взяв активну участь в розбудові національної університетської освіти: до 1917 р. викладав політекономію у Київському комерційному інституті, був членом Центральної ради від партії есерів, з 18 липня 1919 р. обіймав посаду приват-доцента кафедри статистики на правничому факультеті Кам’янець-Подільського університету. На той час Сергій Степанович Остапенко мав вже кілька опублікованих наукових праць, у т.ч. “М’ясний експорт” (1912 р.), “Економія тваринництва і хлібне мито” (1914 р.). У 1919 р. видав підручник з економічної географії України.

5 листопада 1919 р. Рада професорів університету доручила С.С. Остапенку викладати політичну економію. 25 лютого 1920 р. Рада правничого факультету обрала його штатним приват-доцентом кафедри політичної економії й статистики, а Рада професорів закладу абсолютною більшістю голосів схвалила це рішення і доручила йому викладати обов’язковий навчальний курс.

Остапенко С.C.

Невдовзі С.С. Остапенко розробив лекційні курси для студентів з політичної економії, які були розмножені в університетській типографії. Тоді ж губернська народна управа видрукувала його книгу “Курс статистики і демографії” накладом 3150 примірників, а губернська народна каса державного кредиту профінансувала друк його ще однієї праці – “Важливі властивості українсь­кого народу в порівнянні з іншими народами” (1500 примірників).

Крім того, С.С. Остапенко був одним з ініціаторів створення в Кам’янці-Подільсь­кому Всеукраїнського товариства економістів, у діяльності якого він брав активну участь. Так, 19 вересня 1919 р. на загальних зборах членів Това­риства він виступив із доповіддю “Основи політичної економії”. Виступ викликав жвавий інтерес з боку присутніх, як у плані термінології, так і класифікації економічних категорій.        

У 1919–1920 навчальному році С.С. Остапенко провадив педагогічну, навчально-методичну і наукову діяльність у Кам’янець-Подільському дер­жав­ному українському університеті, збагатив навчальну літературу своїми працями, які прислужилися підготовці студентської молоді. Можна вва­жати, що Сергій Степанович став фундатором економічної науки в моло­дому університеті, зробив значний внесок у формування молодої української інтелігенції на Поділлі.

У 20–80-ті роки ХХ сторіччя у Кам’янець-Подільському ВНЗ студенти усіх спеціальностей вивчали політичну економію, але вона була досить заполітизованою. Кафедра економіки, заснована в університеті 1919 року, час від часу змінювала свою назву. У різні періоди вона була “кафедрою економіки”, “кафедрою марксизму-ленінізму”, “кафедрою історії КПРС і політекономії”, “кафедрою економічної теорії і політ історії”, “кафедрою економічної теорії і політології”, “кафедрою економічних дисциплін і політології”, “кафедрою економічних дисциплін”.

На початку 90-х років на кафедрі економічної теорії і політології пра­цю­вали кандидати економічних наук, доценти Ю.С. Латер (завідувач кафедри), О.М. Жук, І.С. Чайка, М.О. Городецька, кандидати історичних наук, доценти А.Ф. Суровий, А.А. Цвях, Е.М. Мельник, ст. викладачі А.П. Га­врищук, О.С. Ліпінський, асистенти О.К. Носов, І.В. Ящи­шина. За сумісництвом працювали Т.П. Драганова, Г.Г. Зелик. Після успішного захисту дисертації (1991 р.) на кафедру повернувся М.І. Каньоса.

Каньоса А.М.

В ході демократизації суспільства, виникла об’єктивна необхідність вивчення економічної науки під іншим кутом зору. М.І. Ка­ньоса і Ю.С. Ла­тер підготували і видали навчальний посібник “Основи економічної теорії” у 2-х частинах (1992, 1995), який став одним із перших в українській державі. Свій новаторський посібник підготували І.С. Чайка та М.О. Городецька.

Зміни у суспільстві, викликані трансформацією економіки, еко­номіза­цією соціальних зв’язків, необхідністю формування масового економічного мислення з урахуванням ринкового досвіду багатьох країн світу, викликали необхідність радикальних змін в економічній освіті країни. При цьому особ­ливого значення набула підготовка молоді до життя і діяльності у непростих умовах ринку. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що донедавна у системі шкільної освіти не було спеціальних економічних дисциплін, у школах навіть через міжпредметні зв’язки майже не розглядалися і не ви­вчалися економічні поняття. Разом з тим нові умови господарювання вимагали від молоді швидких темпів набуття економічної освіти у навчаль­них закладах. Студентство почало цікавитися формуванням ринкових відносин, знаннями в галузі підприємництва, виробництва, бізнесу тощо.

Становлення економічного факультету відбувалося поступово. Так, 1997 р. на кафедрі економічних дисциплін і політології, очолюваній М.І. Ка­ньосою, було започатковано спеціалізацію “Основи економіки” на спе­ціальності “Педагогіка та методика середньої освіти. Математика” на фізи­ко-мате­матичному факультеті. Науково-педагогічних працівників на ка­фед­рі еконо­мічної теорії і політології було небагато. Справа ус­клад­нюва­лася ще й тим, що, по-перше, спеціальності мали не педагогічне спрямуван­ня, а по-друге, на економічний блок спеціальностей напряму 0501 “Економіка і підприєм­ництво” ще тільки розроблявся Галузевий стандарт вищої освіти Міністерства освіти і науки України, що складався з освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної харак­теристики. На оформлення і багаторазове переоформлення документів було витрачено чимало зусиль і часу.

9 липня 2002 р. на засіданні Державної акредитаційної комісії МОНУ було прийнято довгоочікуване рішення: “Надати Кам’янець-Подільському державному університетові ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму 0501 “Економіка і підприємництво” із спеціальностей “Економічна теорія” та “Економіка підприємства”. Того ж року було здійснено набір на перший курс денної та перший і третій кур­си (на базі молодшого спеціаліста) заочної форм навчання із спе­ціаль­ності “Економіка підприємства”.

Як у всіх першопрохідців, труднощів виявилося більше, ніж у їх наступ­ників. Були певні проблеми з навчальною та науковою літературою, не завжди студенти мали змогу навчатися у першу зміну тощо. Спочатку студенти-економісти навчалися при фізико-математичному факультеті, оскільки тут був цикл математичних дисциплін та інформатики. А кафедра економічних дисциплін була загальноуніверситетською. Тут працювали кандидати економічних наук, доценти М.І. Каньоса (завідувач), Ю.С. Латер, П.А. Стрельбіцький, І.В. Ящишина, Т.П. Драганова, Г.Г. Зелик, кандидат історичних наук, доцент А.М. Каньоса, асистент О.П. Свідер. З відкриттям економічних спеціальностей у 2002 році кафедру під­поряд­кували фізико-математичному факультету.

За нових умов функції кафедри значно розширилися. Поряд із забез­печенням викладання дисципліни “Основи економічної теорії” на всіх факультетах і спеціальностях університету викладачі кафедри читали курси з усіх економічних дисциплін та методики викладання економіки для студентів спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Мате­матика. Спеціалізація – основи економіки”, а також “Економічна теорія” та “Економіка підприємства”. Оскільки у той час кількість викладачів кафедри значно зросла, то з 1 вересня 2003 року вона була розподілена на дві – економічної теорії та економіки

Каньоса А.М., Стрельбіцький П.А.

підприємства, що стали випусковими відповідних економічних спеціальностей.

Новоутворену кафедру економічної теорії очолила доцент І. Ящи­шина. Кафедра нараховувала трьох кандидатів економічних наук, доцентів І. Ящишина, Ю. Латер, В.Поліщук та трьох асистентів – Н. Мозолюк, О. Сві­дер та О. Титаренко, які забезпечували вивчення основ економічної теорії на всіх факультетах та спеціальностях і теоретичних дисциплін на спе­ціаль­ностях “Педагогіка і методика середньої освіти. Математика і основи економіки”, “Економічна теорія” та “Економіка підприємства”.

Кафедру економіки підприємства очолив кандидат економічних наук, професор М.І. Каньоса. Тут також працювали: доктор економічних наук, професор, академік АЕН Д.П. Богиня, кандидат економічних наук, доцент П.А. Стрельбіцький, кандидат історичних наук, доцент А.М. Каньоса, кандидат фізико-математичних наук, доцент П.І. Авдеюк, асистенти О.К. Кушнір, І.А. Сікора та Н.Ю. Олійник. Вони забезпечували викладання прикладних економічних дисциплін та методики викладання економіки.

У 2003 р. під економічні спеціальності університету передано корпус колишньої Кам’янець-Подільської школи №3 (район “Польські фільварки”, вул. Суворова, 52), де у 1939 році розміщувався Кам’янець-Подільський учительський інститут з дворічним терміном нав­чання (для підготовки учителів V–VII класів). За активної підтримки рек­тора О.М. Завальнюка та декана фізико-математичного факультету В.С.Щирби було проведено великий обсяг ремонтних робіт корпусу та збудовано систему автономного опалення. 

Навчально-виховний процес на зазначених спеціальностях здійснювали викладачі двох фахових кафедр: економіки підприємства та економічної теорії, а також восьми загальноуніверситетських кафедр.

Ящишина І.В., Портяний І.П., Розумовська О.Б., Каньоса М.І.

На кафедрі економіки підприємства викладання фахових дисциплін забезпечували 18 викладачів: 1 професор, кандидат наук; 9 доцентів, кан­дидатів наук (з них 4 – на засадах внутрішнього сумісництва, 2 – сумісники з інших ВНЗ); 2 старші викладачі (обоє сумісники); 6 асистентів (у т.ч. 4 – на засадах внутрішнього сумісництва). За кафедрою було закріплено 29 навчальних предметів з навчальних планів спеціальностей “Економічна теорія” та “Економіка підприємства”. Крім того, кафедра забезпечувала викладання економічних дисциплін на фізико-мате­матичному факультеті, спецкурсів і спецсемінарів на інших факультетах.

На кафедрі економічної теорії працювали 10 викладачів: 1 професор, 1 кандидат наук (на засадах внутрішнього сумісництва); 6 доцентів, канди­датів наук (з них 3 – на засадах внутрішнього сумісництва, 1 – сумісник); 3 асистенти. Вона забезпечувала вивчення 18 дисциплін циклу “Економічна теорія”, як на економічних спеціальностях природничо-економічного факультету, так і на інших факультетах та в Інституті соціальної реабілі­тації та розвитку дитини.

У центрі уваги керівництва факультету постійно були питання забез­печення навчального процесу навчально-методичною і науковою літерату­рою. Поповнювалися фонди читального залу та бібліотек кафедр необхід­ною літературою і, насамперед, підручниками і посібниками через добро­віль­ні пожертви, закупівлю у різних видавництвах і книгарнях.

З 1 вересня 2004 р. по 1 вересня 2006 р. кафедра економічної теорії та кафедра економіки підприємства працювали в складі природничо-економічного факультету. 

Склад кафедри (2010 рік)

Рішення Кабінету Міністрів України за №148-р від 17 березня 2003 р. на базі ліквідованого Кам’янець-Подільського педагогічного університету бу­ло створено Кам’янець-Подільський державний університет. Водночас від­бувався подальший розвиток структури університету і збільшення об­сягів якісних освітніх послуг. 

Ректор Кам’янець-Подільського державного університету, О.М. За­вальнюк ініціював створення нового структурного підрозділу університету – економіч­ного факультету. У зв’язку з цим він видав наказ за №262 від 30 серпня 2006 р. “Про реорганізацію природничо-економічного факультету”, в якому наголошувалося, що з метою оптимізації навчального процесу, підвищення його ефективності та з урахуванням того, що природничо-економічний фа­культет готує фахівців різних напрямів, на підставі ухвали спільного засідан­ня вченої ради та конференції трудового колективу від 30.08.1906 р. (протокол №7) створити на базі природничо-економічного факультету окремі природ­ничий та економічний фа­культети. До компетенції економічного факультету віднесли такі спеціальності: “Економічна теорія”, “Економіка підприємства”, “Уп­равління персоналом та економіка праці”. Крім того, було утворено ка­федру управління персоналом і економіки праці. Деканом но­воствореного факультету наказом ректора було призначено кандидата економічних наук, доцента І.В. Ящишину.

Відбулися зміни у складі кафедр. На кафедрі еко­номіки підприємства працювали 7 штатних викладачів (М.І. Каньоса – завідуючий, кан­дидати економічних наук, доценти О.М. Жук, Т.В. Гоголь, кандидат істо­ричних наук, доцент А.М. Каньоса, старший викладач А.П. Бурковський, аси­стенти В.Ю. Лисак, О.В. Разіна), і 11 викладачів-сумісників, які забезпечували викладання при­клад­них дисциплін.

 З 28.05.2015 р. по 01.09.2015 р. кафедру очолював кандидат економічних наук, доцент Лисак Володимир Юрійович; а з вересня 2015 р. – доктор економічних наук, професор Ящишина Ірина Володимирівна.  У 2016 році кафедра стає випусковою не тільки для спеціальності “Економіка підприємства” а й для спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” освітніх рівнів “бакалавр” та “магістр”. У цьому ж році на кафедрі ліцензовано аспірантуру за спеціальністю “Економіка”. А в 2017 році проведено ліцензування спеціальності “Облік та оподаткування”.
Творчий доробок Ящишиної І.В. нараховує близько 160 наукових на науково-методичних праць, статей. Серед них: співавторство фактично першого в Україні посібника з “Економічної теорії” для студентів неекономічних спеціальностей (1994 р.), одна одноосібна (2012 р.) та участь у 5-ти колективних монографіях. Підготувала і видала 5 навчально-методичних посібників для студентів денної та заочної форм навчання. Одним із важливих напрямів науково-методичної роботи Ірини Володимирівни є формування методичного забезпечення викладання шкільного курсу економіки. Ця робота була започаткована в 1999 році у співавторстві з Ю.С. Латером, коли шкільний курс економіки ввійшов до варіативної компоненти навчальної програми загальноосвітніх навчальних закладів. Результатом цієї роби стало видання десяти навчально-методичних посібників і збірників для учнів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів загальним обсягом біля 100 друкованих аркушів. З них 5 мають гриф Міністерства освіти та науки України і використовуються у школах усіх областей України.

07.07.2020 р. Вченою радою університету ( №269 К) завідувачем кафедри економіки підприємства призначено  доктора економічних наук, професора Мазур Наталію Анатоліївну.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують наступні викладачі: завідувач кафедри, д.е.н., професор Н.А. Мазур, д.е.н., професор І.В. Ящишина, к.е.н., доцент А.О. Ніколашин, к.е.н., доцент І.В. Семенець, к.е.н., доцент В.В. Ткачук, к.е.н., доцент   О.К. Кушнір, к.е.н., доцент  О.П. Свідер, к.е.н., старший викладач Т.Л. Боднарчук, к.е.н., старший викладач В.Б. Буторіна, к.е.н., старший викладач В.Р. Чаплінський.

З 2020 р. викладачі кафедри є учасниками проєкту: Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану(DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP, що фінансується Erasmus+: КА2 CBHE.

Кафедра знаходиться в фазі подальшого розвитку. Її життя – це напружена праця згуртованого колективу викладачів, спрямована на подальше формування та вдосконалення науково-методичної бази для забезпечення високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців.