Навчально-методична робота

Історія економіки та економічної думки : навчально-методичний посібник. Боднарчук Т.Л. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. 122 с.

Посібник підготовлено для методичного забезпечення навчальної дисципліни «Історія економіки та економічної думки», вивчення якої покликане сформувати у студентів компетентності щодо розуміння еволюції господарського розвитку людства та особливостей провідних наукових вчень, шкіл, напрямів економічної науки від найдавніших часів до сьогодні. У навчально-методичному посібнику запропоновано опорний конспект до тем дисципліни, тренувальні тестові завдання, логічні та аналітичні вправи для закріплення теоретичних знань у студентів; подано методичні рекомендації до виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи.
Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, науковців та усіх, хто цікавиться питаннями історії економіки та економічної думки.

Фінансовий облік І : Практикум для проведення практичних занять та самостійної роботи. Укладачі Мазур Н.А., Кушнір О.К., Семенець І.В. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О.В., 2020. 80 с.

У посібнику викладено методику обліку активів а саме: основи побудови бухгалтерського обліку; облік грошових коштів; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік готової продукції; облік витрат майбутніх періодів.

Кушнір О.К.  «Управління витратами»: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. 122 с.

Навчально-методичний посібник укладений відповідно до освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка. Спрямований на поглиблене вивчення найбільш важливих складових системи управління витратами, виявлення факторів, що зумовлюють рівень витрат, обчислення величини витрат в залежності від їх видів та носіїв, аналіз впливу структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.

Методичні вказівки до підготовки та захисту курсових робіт з дисциплін: «Управління витратами», «Потенціал, планування і розвиток підприємства», «Стратегія та інноваційна діяльність підприємства» для студентів спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання / О.К. Кушнір, О.П. Свідер. Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2020. 58 с.

Методичні вказівки відтворюють сучасні вимоги до виконання курсових робіт, де наведено основні правила оформлення і друку отриманих результатів досліджень та відображено вимоги до захисту курсових робіт на кафедрі економіки підприємства. Сформульовано етапи та особливості підготовки курсової роботи.

Економіка торговельного підприємства : навч. посібник / Н.А. Мазур, І.В. Семенець, І.А. Лопащук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 192 с.

Посібник містить теоретичний матеріал за темами, запитання та завдання для перевірки знань, тестові вправи до кожної теми для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, економістів-практиків, діяльність яких пов’язана зі збутом продукції та організацією продаж.

Макроекономіка : практикум. Навчальний посібник. Ящишина І.В., Буторіна В.Б., Боднарчук Т.Л. – Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О.В., 2021. – 172 с.

Вивчення курсу макроекономіки дозволяє сформувати сучасне економічне мислення на рівні національної економіки як інтегрованої системи господарювання. У навчальному посібнику запропоновано тести, різнорівневі задачі та вправи, завдання тренувального та аналітичного характеру для закріплення теоретичних знань і отримання практичних навичок у студентів економічних та неекономічних спеціальностей.
Буде корисний студентам, аспірантам, викладачам, науковцям та практикам.

Буторіна В.Б. Основи економічної теорії : практикум : навчально-методичний посібник / В.Б. Буторіна, О.П. Свідер. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2017. – 122 с.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму дисципліни «Основи економічної теорії», тематику практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тематику рефератів, творчі завдання, тести, вправи, тематику індивідуальних науково-дослідних завдань, перелік літератури, термінологічний словник. Рекомендовано для студентів, які вивчають основи економічної теорії.

Ящишина І.В. Макроекономіка : практикум / І.В. Ящишина, В.Б. Буторіна. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – 120 с.

Навчально-методичний посібник розкриває програму базового курсу макроекономіки. Містить задачі, вправи, тести, питання для самоконтролю, практичні завдання аналітичного характеру, вказівки для самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи студентів. Призначений для студентів, які вивчають макроекономіку.

 

Матвейчук Л.О. Регіональна економіка : навчально-методичний посібник / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 136 с.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму нормативної навчальної дисципліни «Регіональна економіка», тематику практичних занять, питання для самостійної роботи, практичні завдання та тести для перевірки знань, завдання для науково-дослідної роботи, перелік літератури.

Матвейчук Л.О. Податкова система України : навчально-методичний посібник / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 120 с.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму вибіркової навчальної дисципліни «Податкова система України», тематику практичних занять, питання для самостійної роботи, практичні завдання та тести для перевірки знань, завдання для науково-дослідної роботи, перелік літератури.

Ящишина І.В. Організація підприємницької діяльності в туризмі : навчально-методичний посібник / Ірина Ящишина. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 118 с. / укр. мова.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму вибіркової навчальної дисципліни «Організація підприємницької діяльності в туризмі», тематику практичних занять, питання для самостійної роботи, практичні завдання та тести для перевірки знань, завдання для науково-дослідної роботи, опорний конспект лекцій, перелік літератури.

Економічна безпека підприємства: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [уклад. І.В.Ящишина]. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. 86 с.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму вибіркової навчальної дисципліни «Економічна безпека підприємства», тематику практичних занять, питання для самостійної роботи, контрольні завдання для перевірки знань, перелік літератури. Рекомендовані для студентів денної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальностей: 051 Економіка (галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (галузі знань 07 Управління та адміністрування).

Мазур Н.А. Управління змінами: навч. посібник для здобувачів вищоїосвіти вищих навчальних закладів / Н.А.Мазур, І.В.Семенець. – Кам’янецьПодільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2017. – 166 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення проблем управління змінами в організаціях у сучасних умовах. Посібник містить теоретичний матеріал за темами, питання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, рекомендовані літературні джерела за кожною темою, глосарій. Рекомендовано для здобувачів вищої освіти і викладачів ВНЗ. Посібник буде корисним і для практиків, які вирішують питання управління змінами.

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки та ситуаційні завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування денної і заочної форм навчання / Мазур Н. А., Семенець І. В. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2019. – 46 с.
Організація бухгалтерського обліку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Мазур Н. А., Ящишина І. В., Семенець І. В. За заг. ред. Мазур Н. А. – Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана  Огієнка, 2017. – 32 с.
Макроекономіка, мікроекономіка, економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 21 «Готельно-ресторанна справа» / Ящишина І.В., Буторіна В.Б., Олійник О.С. За заг. ред. д.е.н, проф. Ящишиної І.В. – Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2019. – 36 с.
Економічне управління підприємством. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів  спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства / укл. Ящишина І. В., Олійник О. С.  Кам’янець-Подільський : КПНУ імені Івана Огієнка, 2016.