Монографії

Колективні:

Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання.

У монографії досліджено теоретичні та прикладні аспекти економічного потенціалу регіонального рівня, зокрема сучасного стану потенціалу Хмельниччини за його складовими: виробничого, трудового, інвестиційного, науково-технічного та інноваційного, туристично-рекреаційного, торгівельного. Розраховано на науковців та фахівців з управління регіональним розвитком, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Том 1

У монографії представлено результати досліджень з теорії, методики та практики функціонування і розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах. Монографія виконана в межах науково-дослідної теми «Особливості функціонування і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах» (№ 0113U004345). Рекомендовано для наукових та практичних працівників, які досліджують проблеми розвитку, а також для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Економіко-управлінські аспекти функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. Том 2. 

Монографія містить результати індивідуальних досліджень, які виконані науково-педагогічним працівниками кафедри економіки підприємства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в межах комплексної ініціативної теми «Особливості функціонування і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах» (№ 0113U004345).
Розрахована на широке коло науковців, фахівців, державних службовців, аспірантів та студентів.

Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки: монографія. Ящишина І.В.

У монографії досліджуються проблеми соціальної спрямованості інноваційної економіки. Виявлені ознаки її соціально-економічної природи, упорядковані соціальні чинники формування та структуровані соціальні ефекти. Описана соціальна спрямованість стратегічних документів ЄС і України, та проаналізовані тенденції взаємозв’язку інноваційного і соціального розвитку їх національних економік. Акцентовано на особливостях соціального спрямування інноваційної діяльності на регіональному рівні.

Протекціонізм в економічній історії України (ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Боднарчук Т.Л. 

Монографія присвячена історико-економічному дослідженню політики протекціонізму, що проводилася урядом Російської імперії в Україні на етапі ринково-індустріальних перетворень. Розкрито особливості ґенези наукового вчення про протекціонізм у вітчизняній економічній думці, обґрунтовано внесок українських вчених у розробку концептуальних засад промислової політики і засобів урядового заступництва. Охарактеризовано соціально-економічні результати впливу протекціонізму на розвиток господарства України в ХІХ – на початку ХХ ст.