Напрямки наукової роботи кафедри

Науково-дослідна та науково-методична діяльність кафедри має на меті сприяти формуванню кваліфікованого фахівця.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри активно займається науковими дослідженнями за колективною та індивідуальними темами.

Основні напрями науково-дослідної роботи випускової кафедри економіки підприємства:

№ з/п Теми науково-дослідної роботи Виконавці
1. Соціальні аспекти формування інноваційно-інформаційної економіки Ящишина І.В., д.е.н., професор
2. Формування системи і механізмів забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств економіки України Мазур Н.А., д.е.н, професор
3. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління підприємствами і організаціями Семенець І.В., к.е.н., доцент
4. Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств Ткачук В.В., к.е.н., доцент
5. Формування та використання людського капітал України Лисак В.Ю., к.е.н., доцент
6. Управління витратами комерційної діяльності Кушнір О.К., к.е.н., доцент кафедри
7. Умови та наслідки руху капіталу в світовій економіці Свідер О.П., к.е.н., ст. викладач
8. Зовнішньоекономічні детермінанти розвитку економіки та підприємництва України: історико-теоретичні та практичні аспекти Боднарчук Т.Л., к.е.н., ст. викладач
9. Теоретико-технологічні аспекти еволюції та функціонування підприємництва Буторіна В.Б., к.е.н., ст. викладач
10. Малий та середній бізнес, особливості діяльності за сучасних умов Чаплінський В.Р., к.е.н., ст. викладач
11. Розвиток суб’єктів економічної діяльності в умовах мікро- та макроекономічних трансформацій ХХІ ст. (Державний реєстраційний номер 0119U002955) Ящишина І.В., д.е.н., професор

Мазур Н.А., д.е.н, професор

Семенець І.В., к.е.н., доцент

Ткачук В.В., к.е.н., доцент

Лисак В.Ю., к.е.н., доцент

Кушнір О.К., к.е.н., доцент кафедри

Свідер О.П., к.е.н., ст. викладач

Боднарчук Т.Л., к.е.н., асистент кафедри

Буторіна В.Б., к.е.н., ст. викладач

Чаплінський В.Р., к.е.н., ст. викладач

У форматі загальної проблематики викладачі працюють над індивідуальними науково-дослідницькими темами. Ними опубліковано ряд монографій, в яких визначено нові підходи до транзитивних змін структурних одиниць сучасної вітчизняної економіки макро-, мезо- та мікро- рівнів; у численних наукових статтях викладачів кафедри, в матеріалах вітчизняних та зарубіжних наукових конференцій, в яких ці викладачі брали участь, відбилася плідна науково-дослідна праця, що дала вагомі результати.

Наукові дослідження членів кафедри активно реалізуються в навчальні посібники, в тому числі видані під грифом МОНУ. Багато видається й суто методичних розробок, спрямованих на поглиблення й удосконалення викладання дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.

Впродовж 2015-2016 років викладачами кафедри захищено кандидатські  дисертації:

1) Олійник О.С. на тему: «Формування, розвиток та ефективне використання персоналу підприємств»,   спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

2) Чаплінський В.Р. на тему: «Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

3) Свідер О.П. на тему: «Оцінка прямого іноземного інвестування промислових підприємств», спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науково-дослідна робота членів випускової кафедри економіки підприємства є достатньо   перспективною щодо подальшого розвитку: на шляху до захисту докторських дисертацій – Ткачук В.В. та  Лисак В.Ю.  Доцент кафедри  Матвейчук Л.О. навчається у докторантурі Національної Академії управління при Президентові України, де виконує дослідження на тему: «Механізми державного управління оподаткування в умовах формування інформаційної  економіки».

Викладачі кафедри проводять плідну навчальну, навчально-методичну, організаційно-методичну і виховну роботу, які в їх педагогічній діяльності взаємопов’язані і взаємозумовлені. На високому рівні виконують усі функції, притаманні викладачу вищого навчального закладу: організаторську (керівник, провідник до знань, умінь, навичок); інформаційну (носій найновішої інформації); трансформаційну (перетворення суспільно значущого змісту знань в акт індивідуального пізнання).

 • Кафедра економіки підприємства співпрацює з вченими, провідними ВНЗ і науковими установами України:
 • – із кафедрою стратегії підприємства ДВНЗ «Київського національного університету імені Вадима Гетьмана» (завідувач кафедри стратегії підприємства Наливайко Анатолій Петрович) щодо обміну навчально-методичною літературою;
 • – із кафедрою економіки підприємства та управління персоналом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом доктор економічних наук, проф. Лопатинський Ю.М.) щодо наукової співпраці;
 • – із кафедрою економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ (завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Мойсеїнко І.П.) щодо співпраці із навчально-методичних питань та студентської науки;
 • – із Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом в особі ректора кандидата економічних наук Коваль Людмили Миколаївни щодо спільної організації студентських наукових форумів на електронних конференцій;
 • – із Кам’янець-Подільською міською радою щодо роботи в комісії (Ящишина І.В.) із формування Стратегії розвитку міста на період до 2023 року та Стратегії розвитку галузі туризму м. Кам’янець-Подільського.
 • – із Хмельницькою обласною державною податковою інспекцією, щодо експертних оцінок змін у податковому законодавстві України з 1 вересня 2015 року включена експертом Ящишина І.В. і подала 3 експертних оцінки змін до податкового кодексу;
 • – із інституціями НАН України (Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України) щодо наукової співпраці – спільні дослідження, статті, організація і проведення конференцій;
 • – із Національною академією державного управління при Президентові України – наукова співпраця;

– із Львівським державним університетом внутрішніх справ щодо ;

 • із кафедрою економічної теорії Київського інституту економіки та права КРОК, (завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Радіонова І,Ф.) з розробки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення шкільного курсу економіки для 10-11 класів загальноосвітніх закладів;
 • із кафедрою економічної теорії КНУ ім. Т. Шевченка (завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Базилевич В.Д.) з дослідження регіональних особливостей економічного зростання Подільського регіону;

– із кафедрою економічної теорії та менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (завідувач кафедри економічної теорії та менеджменту доктор економічних наук, доцент Галушка З.І.).