Ящишина Ірина Володимирівна

Посада: завідувач, професор кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор кафедри економіки підприємства

Освіта: Донецький інститут радянської торгівлі, 1984 р., спеціальність «Економіка і організація торгівлі», кваліфікація Економіст-організатор.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.02.01. Економіка технологічних змін та інноваційних процесів
Тема: Аналіз та оцінка діяльності малих науково-технічних структур України
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Маліцький Борис Антонович, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, директор
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Спеціальність: 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
Тема:
Соціалізація інноваційної економіки
Науковий керівник:
доктор економічних наук, професор Маліцький Борис Антонович, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, директор
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації:
Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України.

Професійна діяльність

Обіймає посаду завідувача кафедри, є членом ради факультету і ради університету. Як завідувач кафедри, Ірина Володимирівна формує план роботи кафедри, систематично проводить засідання кафедри, відвідує заняття викладачів, перевіряє поточну і звітну документацію, контролює наукову, навчальну, методичну, виховну, профорієнтаційну роботу викладачів тощо. Організувала роботу науково-методичного семінару на кафедрі, здійснювала наукове редагування колективної монографії, наукових збірників. Неодноразово була членом і головою ДЕК, керує написанням магістерських робіт, а також виконанням дисертаційного дослідження аспіранта.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний
працівник (у 2016-2017 н.р.):

Методика наукових досліджень, Соціально-економічна безпека, Управління інноваційним розвитком підприємства, Економічна безпека підприємства, Інтелектуальний бізнес, Економічна теорія , Політекономія, Макроекономіка

Керівник Центру регіональних досліджень та проблемної група «Проблеми інноваційного розвитку підприємств регіону» (входить до Центру регіональних досліджень).

Наукова діяльність=>

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

ЯЩИШИНОЇ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

 

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані

I. Наукові праці, опубліковані до захисту докторської дисертації

1.                    Взаємозв’язок виробництва і екологічного виховання молоді Тези Проблеми екології Поділля. Секція екологічної освіти і виховання на сучасному етапі : тези доп. наукової конференції. – Кам’янець-Подільський, 1989. – С. 168-169.
2.                    Екологічне виховання в курсі політичної економії Тези Проблеми екології Поділля. Секція екологічної освіти і виховання на сучасному етапі : тези доп. наукової конференції. – Кам’янець-Подільський, 1989. – С. 174-175.
3.                    НТП і ринок: кадрові проблеми Тези Соціально-політичний портрет сучасного молодого спеціаліста : матеріали міжвузівської конференції. – Умань, 1992. – С. 63-64.
4.                    Освіта як основний фактор зміцнення кадрової складової науково-технічного потенціалу України Тези Формування творчої особистості вчителя для обновлюваної національної школи : тези доп. всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань, 1993. – Ч. ІІ. – С. 124-125.
5.                    Формування творчості особистості вчителя для оновлюваної національної школи Тези Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 квітня 1993 р. – Умань : Уманський державний педагогічний інститут, 1993. – С. 124-125.
6.                    Екологічні наукові дослідження в ринковій економіці Тези Екологічні проблеми сьогодення : тези доп. міжнародної науково-практичної конференції. – Умань, 1994. – Ч. І. – С. 14-15.
7.                    Розвиток комерційного сектору науки на Україні Стаття Розвиток науки та науково-технічного потенціалу в Україні та за кордоном. – К., 1994. – № 3-4. – С. 22-24.

Фахове видання

8.                    Місце та роль науково-технічної складової в програмах переходу України до ринку Стаття Рукопис представлено ЦДНТП НАН України, Деп. в УкрНДІНТІ, № 879 від 20.03.94. – К., 1994. – 21 с.
9.                    Аналіз діяльності малих підприємств у науково-технічній сфері Стаття Методологические проблемы обеспечения перехода от административно-распределительной системы в экономике к рыночной системе хозяйствования. Депоновано в УкрНДІНТІ 01.11.1995, № 2165. – Ук 93. – К., 1995. – С. 82-99.
10.                Науково-технічне підприємство в аграрній сфер Стаття Економіка АПК. – 1997. – № 2. – С. 48-49.

Фахове видання

11.                Методичні підходи до визначення особливостей та взаємодії ринкового та неринкового секторів науки Стаття Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. праць. – К., 1997. – С. 49-58.

Фахове видання

12.                Розвиток організаційних форм інноваційного підприємництва на Україні Стаття Збірник праць молодих вчених Київського інституту світової економіки та міжнародних відносин. – К., 1997. – Вип. 2. – С. 18-26.
13.                Розвиток організаційних форм венчурного бізнесу на Україні Стаття Збірник праць молодих вчених. – К., 1997. – Вип. 4. – С. 20-28.

Фахове видання

14.                Теорія і практика переходу до ринку в науково-технічній галузі

 

Стаття Збірник праць молодих вчених. – К., 1997. – Вип. 7. – С. 41-44.

Фахове видання

15.                Створення нових організаційних форм в академічному секторі науки Стаття Збірник праць молодих вчених. – К., 1997. – Вип. 9. – С. 13-16.

Фахове видання

16.                Перспективи розвитку Кам’янець-Подільського як туристичного центру України Тези Туризм на порозі ХХІ ст.: освіта, культура, екологія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 1999 р. – К. : Видавництво «КІТЕП», 1999. – С. 85-87.
17.                Використання навчально-методичних посібників в процесі вивчення шкільних економічних дисциплін Стаття 90 років професорові П. Щербині : зб. наук. праць на пошану проф. П.Ф. Щербини. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, 2000. – С. 106-113.
18.                Основні положення інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку Тези Регіони України: їх можливості та перспективи розвитку : матеріали 3-го пленуму спілки економістів України та економічного форуму / Під заг. ред. В.В. Оскольського. – К., 2004. – С. 71-75.
19.                Економічна теорія добробуту Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 3, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ КПДУ, 2004. – Т. 1. – С. 103-106.
20.                Особливості дієвості чинників економічного зростання в перехідній економіці Стаття Збірник наукових праць викладачів та аспірантів КПДУ. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ КПДУ, 2005. – С. 12-15.
21.                Теоретичні підходи до визначення чинників економічного зростання Стаття Збірник наукових праць / за ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2005. – С. 226-229.

Фахове видання

22.                Характеристика теоретичних уявлень щодо економічного зростання Колективна монографія Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання : монографія / за редакцією д.е.н. В.Ф. Бєсєдіна та д.е.н. А.Ф. Музиченка. – К. : Видавництво НДІЕЕІ, 2005. – С. 150-155.
23.                Іноземні інвестиції в українській економіці Стаття Збірник наукових праць викладачів та аспірантів КПДУ. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ КПДУ, 2005. – С. 16-19.
24.                Застосування статистичних показників для вимірювання динаміки ВВП Стаття Збірник наукових праць викладачів та аспірантів КПДУ. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ КПДУ, 2005. – С. 102-104.
25.                Особливості приватизації підприємств за процедурою банкрутства Стаття Збірник наукових праць викладачів економічного факультету. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ КПДУ, 2006. – Вип. 1. – С. 46-51.
26.                Моделювання в мікроекономіці, його роль у прийнятті рішень Стаття Фізико-математичний вісник : зб. наук. праць Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. – Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДУ, 2006. – С. 45-47.
27.                Economic conseguences of enterprises through bankruptcy Article Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Scientific editor Czeslaw Glinkowski The chosen problems of effectiveness of restructuring. – Szczecin-Poznan, 2006. – S. 77-83.

Закордонне видання

28.                Особливості дієвості чинників економічного зростання в перехідній економіці Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 5, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Т. 3. – С. 3-4.
29.                Теоретичні аспекти формування особистих заощаджень Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл. і асп. : вип. 6, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Т. 3. – С. 3-4.
30.                Проблеми формування трудових ресурсів Хмельниччини Тези Управління трудовими ресурсами: проблеми теорії та практики : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : ІВД КНЕУ, 2007. – С. 234-237.
31.                Управління ресурсами сільськогоспо-дарських підприємств на Хмельниччині Стаття Збірник наукових праць / за редакцією доктора с/г наук, професора, академіка АН ВШ України, ректора ПДАТУ М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – С. 157-161.

Фахове видання

32.                Аналіз механізмів перерозподілу доходів Стаття Збірник наукових праць викладачів економічного факультету. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий відділ КПДУ, 2006. – Вип. 2. – С. 8-12.
33.                Структура індивідуального добробуту Стаття Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 р. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2008. – С. 21-25.
34.                Реформа оподаткування: загальні підходи Стаття Тенденції та перспективи розвитку податкової системи України : матеріали науково-практичної конференції, 19 вересня 2008 р. – Ірпінь : НУ ДПС України, 2008. – С. 51-55.
35.                Макроекономіч-ний аспект індивідуального добробуту Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів, присвяченої 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету : вип. 7, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2008. – Т. 5. – С. 62-64.
36.                Історія економічної теорії добробуту Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2008. – Вип. 1. – С. 7-11.
37.                Вплив НТП на економічне зростання Стаття Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: проблеми, пріоритети і перспективи : зб. наук. праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, КПНУ, 23-24 квітня. 2009 р. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2009. – С. 74-79.
38.                Теорія капіталу в інноваційній економіці Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – Вип. 2. – С. 9-13.
39.                Фундаментальна наука як суспільне благо Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 4. – С. 35-37.
40.                Вплив науково-технічного фактору на економічне зростання країни Стаття Економіка : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / за заг. ред. акад. АПН України І.Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2009. – Вип. 9. – С. 24-32.
41.                Соціальне регулювання за допомогою податків Стаття Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матеріалів науково-практичної конференції (23 жовтня 2009 р., м. Ірпінь). – Ірпінь : Національний університетт державної податкової служби України, 2009. – С. 107-109.
42.                Інтелектуальний капітал в умовах інноваційного розвитку економіки Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів : вип. 9, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 2. – С. 168-170.
43.              1 Науково-технічна діяльність в соціалізації Тези Сучасна наука в мережі Інтернет : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 25-27 лютого 2010 р. – К. : ТК Меганом, 2010. – С. 105-107.
44.                Фінансування науки як ключова проблема інноваційного розвитку країни Стаття Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2010. – № 38. – С. 82-88.

Фахове видання

 

45.              2 Інноваційні технології в адмініструванні податків Стаття Інформаційно-аналітичні технології в адмініструванні податків : матеріали науково-практичного круглого столу. – Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2010. – С. 107-109.
46.              3 Соціалізація як об’єкт наукового дослідження Тези Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті : Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки [за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2010. – С. 25-32.
47.              7 Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область Колективна монографія К. : Знання України, 2010. – 447 с. – С. 225-246.
48.              4 Інноваційна культура в сучасній економіці Тези Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи : матеріали V науково-практичної конференції (21 травня 2010 р., м. Сімферополь). – Сімферополь : ЦРОНІ, 2010. – С. 96-100.
49.                Взаємозв’язок соціалізації і капіталізації в інноваційній економіці Стаття Збірник наукових праць / за редакцією доктора с/г наук професора, академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету (голова) М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 18. – С. 165-170.

Фахове видання

50.              6 Трансформація капіталу в інноваційній економіці Тези Актуальні проблеми науково-технологічної та інноваційної політики в контексті формування загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи : міжнародний симпозіум (м. Київ, 16-17 червня 2010 р.). – К., 2010. – С. 325-328.
51.                Соціалізація економічного розвитку економіки як об’єкт наукового дослідження Стаття Наука та наукознавство. –

№ 2. – 2010. – С. 90-102.

Фахове видання

52.                Якість життя населення з точки зору задоволення потреб Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2010. – Вип. 3. – С. 9-12.
53.                Капіталізація в інноваційній економіці Стаття Економіка : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / за заг. ред. акад. НАПН України І.Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2010. – Вип. 10. – С. 169-178.

Фахове видання

54.                Инновационный труд в экономике знаний Тези Социология инноватики: человек в инновационном мире : докл. и выступ. ІІІ Международная конференция по социологии инноватики, 26-27 ноября 2009 г. – М. : Гос. образовательное учреждение высшего проффесиональ-ного. образования «Рос. гос.

ин-т интелект. собственности» (ГОУ ВПО РГИИС), 2010. – Том 3. – С. 111-114.

Закордонне видання

55.                Дієвість кривої Лаффера в умовах інноваційної економіки Тези Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. науково-практичної конференції, 22 жовтня 2010 р. : у 2 ч. / Державна податкова адміністрація України, Національний університет державної податкової служби України, Науково-дослідний центр проблем оподаткування. – Ірпінь, 2010. – Ч. 1. – С. 445-447.
56.                Проблема соціальної ефективності в економічній теорії Стаття Інноваційна економіка. – № 5. – 2010. – С. 238-243.

Фахове видання

57.                Ефективність наукових досліджень в інноваційній економіці Стаття Економічний розвиток України в сучасному просторі та часі : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Х. : ФОП Павленко О.Г., 2010. – С. 400-405.
58.                Современный финансово-экономический кризис как катализатор украинских экономических проблем и стимулятор формирования инновационной экономики Стаття Сборник научных трудов. – Телави : Телавский государственный университет, 2010. – № 1. – С. 17-23.

Закордонне видання

59.                Науковий потенціал Хмельниччини в умовах формування інноваційної економіки Тези Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку України : Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки [за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції]. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – С. 408-410.
60.                Соціально-економічний розвиток Хмельниччини в умовах трансформацій-ної економіки Колективна монографія Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – 216 с. – С. 115-158.
61.                Соціальна складова інноваційної політики країн ЄС Стаття Економіка-менеджмент-бізнес : зб. наук. праць Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – К. : ДУІКТ, 2011. – Вип. 4. – С. 36-42.

Фахове видання

62.                Соціальна значимість інновацій на макрорівні Тези Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України

[текст] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 2-4 червня 2011 р., м. Дніпропетровськ / [редкол. : О.І. Амоша та ін.] : у 2 т. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1 – С. 58-60.

63.                Характеристика показників оцінки рівня інноваційного розвитку європейських країн Стаття Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 34-39.

Фахове видання

64.                Соціальна ефективність впровадження інновацій Тези Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення : матеріали міжнародного симпозіуму з наукознавства та науково-технологічного прогнозування (м. Київ, 2-3 червня 2011 р.). – К. : Фенікс, 2011. – С. 271-273.
65.                Взаємозв’язок соціальних і економічних ефектів впровадження інновацій Стаття Наука та наукознавство. – Частина І. – 2011. – № 2. – С. 84-92.

Наука та наукознавство. Частина ІІ. – 2011. – № 3. – С. 38-47.

Наука та наукознавство. Частина ІІІ. – 2011. – № 4. – С. 67-75.

Фахове видання

66.                Взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку Хмельницької області Стаття Проблемы и перспективы инновационного развития экономики : матер. ХVI международная научно-практическая конференция, г. Алушта, 12-16 сентября 2011 г. / Нац. акад. наук Украины, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины, Творческий союз НИО Крыма. – Симферополь : ИТ АРИАЛ, 2011. – С. 372-378.
67.                Соціальна значимість інновацій для макроекономіч-ного розвитку Тези Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : збірник наукових статей учасників Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції – Полтава : Скайтек, 2011. – С. 61-65.
68.                Макроекономічна значимість соціальних цілей інновацій Стаття Економіка : зб. наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / за заг. редакцією акад. АПН України І.Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2011. – Вип. 11. – С. 128-133.

Фахове видання

69.                Вплив людського капіталу на інноваційний розвиток економіки Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – Т. 1. – С. 170-173.
70.                Взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку країн ЄС Тези Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера : матер. ХХ Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 жовтня 2011 р. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – С. 59-61.
71.                Взаимосвязь социального и инновационного развития страны Стаття Социология инноватики: социальные и культурные условия модернизации : материалы IV Международной конференции, г. Москва, 24-25 ноября 2011 г. – М. : Российский государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2011. – С. 372-378.

Закордонне видання

72.                Науковий потенціал Хмельниччини в умовах формування інноваційної економіки Стаття Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони : матеріали V Міжнародного форуму, 15-16 грудня 2011 р. – К., 2011. – С. 97-101.
73.                Взаємозв’язок інноваційного та соціального розвитку країни Стаття Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. праць] / Державна установа «Інститут економіки природокористу-вання та сталого розвитку Національної академії наук України». – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2012. – С. 97-103.

Фахове видання

74.                Формування соціального капіталу науки сьогодення Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. – Вип. 6. – С. 24-30.
75.                Споживач як соціальний чинник інноваційної економіки Стаття Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2012. – Вип. 7. – С. 34-41.

 Фахове видання

76.                Соціальний вектор інноваційного розвитку Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2012. – Вип. 7. – С. 50-61.
77.                Україна: зв’язок інноваційного та соціального розвитку  Стаття Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління і права. – 2012. – № 3 (43). – С. 432-436.

Фахове видання

78.                Соціальний розвиток України в умовах становлення інноваційної економіки Стаття Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал – 2012. № 5. – С. 10-15.

Фахове видання

79.                Дослідження впливу інноваційних чинників на соціальні параметри розвитку країн Тези

 

Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : збірник текстів доповідей за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2012 р.). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 84-88.
80.                Соціальний капітал української науки очима студентів Стаття Проблеми науки. – 2012. – № 6. – С. 22-27.

Фахове видання

81.                Структурний взаємозв’язок динаміки соціальних та інноваційних процесів в умовах сучасної економіки Стаття Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 7-10.

Фахове видання

82.                Системність дослідження інноваційної економіки Стаття Ефективна економіка : електронний журнал. – 2012. – № 12. –

Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1487.

Фахове видання

83.                Соціальне спрямування інноваційної економіки: досвід, тенденції, наслідки Монографія Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2012. – 368 с.
84.                Соціальний вектор інноваційного розвитку регіону Стаття Агросвіт. – 2012. – № 12. – С. 45-51.

Фахове видання

85.                Економетрична оцінка впливу інноваційних чинників на соціально-економічний розвиток України Стаття Проблеми науки. – 2012. – № 12. – С. 34-39.

Фахове видання

86.                Моделювання впливу інноваційних чинників на соціальні індикатори (на прикладі європейських країн) Стаття Економіка : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / за загальною редакцією академіка НАПН України І.Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2012. – Вип. 12. – С. 188-194.

Фахове видання

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту докторської дисертації

87.                Соціальні наслідки інноваційного розвитку економіки: проблеми та оцінки Стаття

 

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України : електронний журнал. – 2013. – № 1. – С. 269-278. – Режим доступу : http://nbuv.gov. ua/jpdf/znpnudps_2013_1_26.pdf.

Фахове видання

88.                Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування Колективна монографія Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – 556 с. – С. 397-424.
89.                Социальное измерение уровня инновационного развития стран ЕС Тези Современные подходы к трансформации концепций государственного регулирования и управления в социально-экономических системах : материалы 2-й Международной научно-практической конференции, 19 февраля 2013 г. – Курск : Юго-Западный государственный университет., 2013. – Т. 2. – С. 233–236.

Закордонне видання

90.                Соціальні орієнтири інноваційної стратегії євроспільноти Тези Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 квітня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013. – С. 509-512.
91.                Інноваційна стратегія Євроспільноти: соціальний вимір Стаття Ефективна економіка : електронний журнал. – 2013. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1868.

Фахове видання

92.                Соціальний вектор інноваційного розвитку Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2013. – Вип 7. – С. 48-57.
93.                Сравнение отношения студентов к науке в двух регионах Украины Стаття Социология науки и технологий. – 2013. – Т. 4 (№ 3). – С. 99-106.

Закордонне видання

94.                Аналіз міжнародних показників рівня інноваційного розвитку країни Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип 8. – С. 78-82.
95.                Соціальна ефективність регіональної державної інноваційної економіки Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип.13, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Т. 1. – С. 96-99.
96.                Моделювання соціальних ефектів інноваційного розвитку економіки Стаття Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання – 2014. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_112.pdf

Фахове видання

97.                Міжнародний аспект розвитку туристичної галузі Тези Проблеми туристичної галузі України: здобутки, стан, перспективи : зб. праць за матер. засідання наукового симпозіуму, 3-4 квітня 2014 р. / [редкол. : С.Е. Баженова (голова), Л.В. Баженов (наук. ред.), С.Д. Гальчак та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – С. 3-7.
98.                Антропоцент-ризм постіндустріаль-ного суспільства Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Херсон : Гельветика, 2014. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 26-30.

Фахове видання

99.                Статистична оцінка впливу інноваційних чинників на соціально-економічний розвиток України Тези Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. текстів доповідей за матер. ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22 травня 2014 р. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2014. –
С. 16-19.
100.           Соціалізація інноваційного розвитку України: експертні оцінки Стаття Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/2-2014/72.pdf.

Фахове видання

101.           Динаміка розвитку туристичної галузі Тези Матеріали ХІV Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції / [С.А. Копилов (співголова), О.П. Реєнт (співголова), Л.В. Баженов (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2014. – С. 442-445.
102.           Economic consequences of privatization of  enterprises through bankruptcy Стаття Summer Management School 2014: Classic and Contemporary Conceptions of Management Theoretical and Practical Aspects // The chosen problems of effectiveness of restructuring, Szczecin – Poznań, Publisher : Kreos, 2014. – P. 77-81.

Закордонне видання

103.           Моделювання впливу інноваційних чинників на соціально-економічний розвиток Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2014. – Вип. 9. – С. 352-357.
104.           Соціальна ефективність інноваційної політики ЄС Стаття Наука та наукознавство. – 2015. – № 1. – C. 3-7.

Фахове видання

105.           Еволюція товару в умовах інноваційно-інформаційної економіки Стаття Університетські наукові записки : часопис Хмельниц. ун-ту управління і права. – 2015. – № 1. – C. 357-364.

Фахове видання

106.           Інноваційно-інформаційна економіка: зміни у трудових відносинах Стаття Ефективна економіка : електронний журнал. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3769.

Фахове видання

107.           Трансформування функцій суб’єктів інноваційного процесу Стаття Економіка та держава. – 2015. – № 2. – C. 12-15.

Фахове видання

108.           Україна у світовому інноваційно-соціальному розвитку Стаття Агросвіт. – 2015. – № 3-4. – C. 15-20.

Фахове видання

109.           Обґрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального розвитку Стаття Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – C. 6-10.

Фахове видання

110.           Експертне оцінювання соціалізаційних процесів інноваційного розвитку України Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14.- Т.1. – С. 99-100.
111.           Соціальна ефективність інноваційної політики ЄС Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 10. –  Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – С. 116-120
112.           Регіональне стратегування розвитку туризму колективна монографія Хмельниччина туристична: історико-культурні, природно-географічні та економічні аспекти розвитку Колективна монографія // [колектив авторів; за ред. : С.А. Копилова (гол. ред.), С.Е. Баженова (наук. ред.)]. Кам’янець-Поділський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 192 с. Розділ 7. С. 150-169.
113.           Інноваційність глобальної конкурентоспроможності України Тези Економіка в контексті інноваційного розвитку стан та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-12 лютого 2016 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. – С. 43-45.
114.           Стратегічне управління  розвитком туризму в регіоні Тези Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 лютого 2016 р. – Одеса: ОНУ імені І.І.Мечинкова, 2016. – С. 150-154.
115.           Економічна безпека підприємництва: вплив регуляторної політики держави Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – Вип. 11. – С. 391-398.
116.           Економічна безпека етапу створення підприємства

в Україні

Стаття Економіка. Управління. Інновації. – 2016. – №2 (17). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN//eui_2016_2_33.pdf

Фахове видання

117.           Науково-технічний потенціал регіону: структура та тенденції розвитку

 

Стаття Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. – 2016. – № 3 (13). – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/13-2016/72.pdf.

Фахове видання

118.           Інноваційний потенціал Хмельниччини Кол мон Економічний потенціал Хмельницької області: формування та використання : монографія / І.В.Ящишина, В.Ю.Лисак та ін. [за заг. наук. ред. д.е.н., проф. І.В.Ящишиної]. Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. – 360 с.

ІІІ. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

119.           Основні суспільні форми виробництва та їх еволюція Навчально-методичний посібник Основи економічної теорії. Суспільне відтворення та економічне зростання : навчально-методичний посібник для студентів неекономічних факультетів. – Кам’янець-Подільський, 1995. – Ч. ІІ. – 240 с. – С. 56-90.

 

120.           Підприємництво і підприємство Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Науковий видавничий відділ Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, 1996. – 28 с.
121.           Сучасні економічні теорії Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : СП «Світлана», 1998. – 32 с.
122.           Економіка: робочий зошит учня 10 класу Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : «Абетка», 1999. – 80 с.
123.           Економіка: робочий зошит учня 11 класу Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : «Абетка», 1999. – 104 с.
124.           Економіка: робочий зошит вчителя Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : «Абетка», 2000. – Ч. І. – 80 с.
125.           Економіка: робочий зошит вчителя Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2000. – Ч. ІІ. – 84 с.
126.           Основи сімейної економіки: робочий зошит учня 8 класу Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2000. – 75 с.
127.           Основи сімейної економіки: робочий зошит вчителя Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2001. – 75 с.
128.           Збірник для тематичних завдань з економіки для 10-11 класів Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – 252 с.
129.           Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. – 136 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1/11-1225 від 16.04.2002 р.

130.           Збірник самостійних робіт з економіки Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2003. – 251 с.
131.           Методичні рекомендації до вивчення курсу «Мікроеконо-мічний аналіз економічної політики» для студентів спеціальності 7.050101 Економічна теорія денної та заочної форм навчання Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Науковий видавничий відділ Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, 2007. – 28 с.
132.           Робочий зошит із загальної економіки Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Ч. І. – 96 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1.4/18-Г-215 від 26.01.2008 р.

133.           Робочий зошит із загальної економіки Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – Ч. І. – 88 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1.4/18-Г-215 від 26.01.2008 р.

134.           Методичний посібник до «Робочого зошита із загальної економіки» Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с.

Рекомендовано МОНУ, лист № 1.4/18-Г-215 від 26.01.2008 р.

135.           Методичні рекомендації з «Макроекономіки» для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, редакційно-видавничий відділ, 2009. – 54 с.
136.           Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з «Менеджменту туризму» для студентів напряму підготовки 6.140103 Туризм Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2013. – 26 с.
137.           Макроекономіка: практикум

 

Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2014. – 120 с.
138.           Методичні рекомендації до проходження навчальної практики «Університетська освіта» для студентів напряму підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа денної форми навчання Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2014. – 32 с.
139.           Організація підприємницької діяльності в туризмі Навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 118 с.
140.           Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт зі спеціальності 8.14010301 Туризмознавство (за видами) Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – 44 с.
141.           Методичні рекомендації з дисципліни «Основи підприємницької діяльності в туризмі» для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.140103 Туризм галузі знань 1401 Сфера обслуговування Методичні рекомендації Методичні рекомендації. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 20 с.
142.           Методичні рекомендації з дисципліни «Макроекономіка» для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.040104 «Географія» Методичні рекомендації Методичні рекомендації. –  Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 20 с.
143.           Економічна безпека підприємства Навч метод пос Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ-2006, 2016. – 86 с.

144.           Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерських робіт денної форми навчання галузей знань: 05 Соціальні та поведінкові науки (спеціальності 051 Економіка); 07 Управління та адміністрування

 (спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Методичні рекомендації Методичні рекомендації. –  Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2016. –  46 с.