Чаплінський Вадим Ростиславович

dsc0255-200x300Посада старший викладач

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта:

у 2006 році вступив до Кам’янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка на економічний факультет, кафедри економіки підприємства. У 2010 році закінчив університет та отримав диплом з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;

у 2010 році вступив у магістратуру Подільського державного аграрно-технічного університету на економічний факультет, у 2011 році отримав повну вищу освіту та диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «економіка підприємства».

Професійна діяльність

Старший викладач кафедри Чаплінський В.Р. є членом методичної ради факультету та її секретарем , а також членом ради факультету.  Бере участь в обговоренні важливих питань організації навчально-виховного процесу, особисто є автором одноосібної монографії та декількох методичних видань, що використовуються у навчальному процесі. Є заступником завідувача кафедри з наукової роботи. Приймає активну участь в організації та проведенні щорічної міжнародної наукової конференції, економічних форумів, економічних турнірів.

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник (у 2016-2017 н.р.):

Управління конкурентоспроможністю підприємства,

Управління інноваційним розвитком підприємства,

Стратегічне управління підприємством,

Стратегічна та інноваційна діяльність підприємства,

Операційний менеджмент,

Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів,

Менеджмент, Маркетинг, Інтелектуальний бізнес,

Економіка та організація інноваційної діяльності

Наукова діяльність=>

Перелік друкованих статей Чаплінського В.Р.

У наукових фахових виданнях України:

 1. Чаплінський В.Р. Сутність інтелектуального капіталу / В. Р. Чаплінський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2012. – Вип. 20. – Т. 1. – С. 365-367 (0,31 д.а.).
 2. Чаплінський В. Р. Структура інтелектуального капіталу аграрних підприємств / В. Р. Чаплінський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2012. – Вип. 20. – Т. 2. – С. 304-308 (0,39 д.а.).
 3. Чаплінський В. Р. Інноваційна діяльність підприємств АПК Хмельницької області / В. Р. Чаплінський // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава : ПДАА. – 2013. – Вип. 1 (6). – Т. 1. – С. 308-313 (0,32 д.а.).
 4. Чаплінський В. Р. Матеріально-технічна база в сільському господарстві Хмельницької області / В. Р. Чаплінський // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь : ТДАТУ, 2013. – Вип. 2 (22). – Т. 4. – С. 322-328 (0,41 д.а.).
 5. Чаплінський В. Р. Оцінка людського капіталу в аграрному секторі регіону / В. Р. Чаплінський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2013. – Вип. 21. – Т. 1. – С. 292-296 (0,56 д.а.).
 6. Чаплінський В. Р. Методологія оцінки інтелектуального капіталу / В. Р. Чаплінський // Вісник Харківського національного аграрного університету (економічні науки). – Харків : ХНАУ, 2013. – Вип. 6. – С. 218-224 (0,41 д.а.).

У міжнародних наукометричних базах даних:

 1. Чаплінський В. Р. Соціальні передумови формування і розвитку інтелектуального капіталу сільських територій регіону / В. Р. Чаплінський, С. Д. Лучик // Науковий Журнал “Бізнес-Інформ”, науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків : ХНЕУ, ІНЖЕК. – 2014. – Вип. 6. – С. 64-68 (0,56 д.а.; автору належить 0,31 д.а., на яких проаналізовано рівень розвитку соціальної інфраструктури та її вплив на формування інтелектуального капіталу сільського господарства Хмельницьої області).
 2. Чаплінський В. Р. Моніторинг управлінської компоненти інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки / В. Р. Чаплінський // Вісник Хмельницького національного університету (економічні науки). – Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3. – Т. 1 (212). – С. 225-229 (0,34 д.а.).

Статті в інших наукових виданнях

 1. Чаплінський В.Р. Прийнятя рішень на рівні структурних підрозділів/ В. Р. Чаплінський // Наукові праці Подільського державного аграрно-технічного університету: збірник наукових праць студентів інституту бізнесу та фінансів; матеріали науково-теоретичної конференції для студентів «Актуальні проблеми та перспективи управління в сучасних умовах» 29-30 березня 2011 року. – Кам`янець-Подільський : ПДАТУ, 2011. – Том 2. – С. 22-29.
 2. Чаплінський В. Р. Методологія дослідження ефективності аграрного виробництва / В. Р. Чаплінський // Наукові праці Подільського державного аграрно-технічного університету : збірник наукових праць студентів інституту бізнесу та фінансів, матеріали науково-теоретичної конференції для студентів «Сталий розвиток аграрної економіки», 28-29 квітня 2011 року – Кам`янець-Подільський : ПДАТУ, 2011 р. – Том 1 – С.18-23
 3. Чаплінський В. Р. Сутність та оцінка категорії інтелектуальний капітал за сучасних умов / В. Р. Чаплінський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. – Вип. 6. – С. 106-110 (0,25 д.а.).
 4. Чаплінський В. Р. Розвиток інноваційної діяльності підприємств Хмельницької області / В. Р. Чаплінський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2014. – Вип. 9. – С. 265-268 (0,25 д.а.).
 5. Чаплінський В. Р. Стан розвитку інтелектуального капіталу у Хмельницькій області / В. Р. Чаплінський // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2014. – Вип. 5. – С. 15 (0,13 д.а.).
 6. Чаплінський В. Р. Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору Хмельницької області / В. Р. Чаплінський // Наукові орієнтири розвитку України в умовах євроінтеграції : мат. Всеукраїнської наук.-практ. Інт.-конф., м. Хмель­ницький, 12-13 грудня 2013 р. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 40-42 (0,16 д.а.).
 7. Чаплінський В. Р. До проблеми правового захисту інтелектуального капіталу в Україні / В. Р. Чаплінський // Інноваційно і правові засади розвитку економіки і підвищення добробуту в Україні : мат. міжнародної наук.-практ. Інт.-конф., м. Івано-Франківськ, 29-30 листопада 2012 р. – Тернопіль : Крок, 2012. – С. 24-26 (0,19 д.а.).
 8. Чаплінський В. Р. Методологія оцінки інтелектуального капіталу / В. Р. Чаплінський // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : мат. ІІ між. наук.-практ. конф., м. Одеса, 26-27 вересня 2013 р. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 113-115 (0,12 д.а.).
 9. Чаплінський В. Р. Управлінський капітал у структурі аграрного сектору економіки Хмельницької області / В. Р. Чаплінський // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: мат. між. наук.-практ. Інт.-конф., м. Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 273-275 (0,13 д.а.).
 10. Чаплінський В. Р. Моніторинг управлінської компоненти інтелектуально­го капіталу аграрного сектору економіки Хмельницької області / В. Р. Чаплінський // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : мат. IX міжнародної. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 22-24 травня 2014 р. – Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2014. – С. 63-65 (0,17 д.а.).
 11. Чаплінський В. Р. Сутність соціального капіталу та його вплив на економічний розвиток регіону / В. Р. Чаплінський // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Збірник за підсумками звітної наукової наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів., м. Кам’янець-Подільський, 24-25 березня 2015 р. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т.1. – С. 97.

Монографія

 1. Чаплінський В. Р. Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки : Монографія / В. Р. Чаплінський. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 172 с.

Статті в інших наукових виданнях

 1. Чаплінський В.Р. Формування та розвиток концепції людського капіталу / В.Р. Чаплінський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Економічні науки.Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – Вип. 10. – С. 349.
 2. Чаплінський В.Р. Венчурний бізнес та його особливості в умовах перехідної економіки / В.Р. Чаплінський // Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип 7. – С. 10
 3. Чаплінський В.Р. Особливості законодавчого захисту інтелектуальної власності в розрізі галузі сільського господарства / В.Р. Чаплінський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 11.Кам’янець-Подільський: Медобори – 2016. – С.75-80
 4. Чаплінський В.Р. Особливості формування бізнес-моделей підприємств в мережі Інтернет / В.Р. Чаплінський // Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : Матеріали п’ятої міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 вересня 2016 р. – Одеса, Атлант, 2016. – С. 222