Матвейчук Людмила Олександрівна

Посада доцент кафедри економіки підприємства, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Вчене звання доцент кафедри економіки підприємства

Освіта: Запорізька державна інженерна академія, 1998 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіст

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
Тема: Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Тарангул Людмила Леонідівна, Національний університет державної податкової служби України, проректор з наукової роботи.
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Національний університет державної податкової служби України

Професійна діяльністьimg_67751

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний
працівник (у 2016-2017 н.р.):

Державне регулювання економіки, Етика бізнесу, Звітність підприємства,
Електронна комерція, Підприємницьке право, Регіональна економіка

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Праці, які відображають основні наукові результати дисертації

Монографії

♦ Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: досвід, тенденції, перспективи : монографія / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець Подільський : Медобори-2006, 2016. – 256 с. Ум. друк. арк. 14,7.

♦ Матвейчук Л.О. Формування інноваційної моделі економіки в процесі розвитку інформаційного суспільства / Л.О. Матвейчук // Інтеграція освіти, науки, та бізнесу : монографія / за заг. ред. д.е.н. проф. А.В. Череп. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – С. 36–53.

Особистий внесок: досліджено стан використання ІКТ на підприємствах України та електронний формат діяльності податкових органів; запропоновано розвиток податкового менеджменту з використанням інформаційних технологій.

♦ Матвейчук Л.О., Ящишина І.В. Концептуальні засади розвитку елементів інформаційного суспільства у податковій сфері / Л.О. Матвейчук, І.В. Ящишина // Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування : монографія / за ред. А.М. Новицького, В.В. Лисенка, К.І. Швабія. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2013. – С. 397–424.

Особистий внесок: розкрито практичну площину розвитку елементів інформаційного суспільства у сфері оподаткування та доведено необхідність використання ІКТ в державному управлінні оподаткуванням.

♦ Соловйова Л.О. Податковий менеджмент як важлива складова в системі управління оподаткування / Л.О. Соловйова // Планування податкових надходжень: теорія та практика : монографія / за заг. ред. Л.Л. Тарангул. – Ірпінь : Національний університет Державної податкової служби України ; К. : Новий друк, 2011. – С. 11–27.

Особистий внесок: запропоновано вдосконалення інструментарію державного податкового менеджменту шляхом впровадження інформаційно-аналітичної системи, створення нових інформаційних технологій менеджменту податкової діяльності.

Статті у наукових фахових виданнях

♦ Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням в процесі розвитку інформаційного суспільства: теоретичні аспекти / Л.О. Матвейчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – Вип. 1. – С.18–23.

♦ Матвейчук Л.О. Теоретичні аспекти електронного оподаткування в контексті підвищення ефективності державного управління в Україні / Л.О. Матвейчук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Львів, 2014. – Вип. 39. – С.195–200.

♦ Матвейчук Л.О. Електронний податковий сервіс – сучасний механізм державного управління оподаткуванням: практичний аспект / Л.О. Матвейчук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Одеса, 2014. – Вип. 2(58). – С. 113–118.

♦ Матвейчук Л.О. Державне управління оподаткуванням великих платників податків України: організаційний аспект / Л.О. Матвейчук // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3(22). – С. 156–167.

♦ Матвейчук Л.О. Досвід електронного державного управління Республіки Казахстан / Л.О. Матвейчук // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. –2014. – Вип. 2. – С.157–169.

♦ Матвейчук Л.О. Досвід електронного оподаткування в Естонії та можливості адаптації в Україні / Л.О. Матвейчук // Актуальні проблеми державного управління : науковий збірник Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Харків : Видавництво ХРІ НАДУ «Магістр», 2015. – №1(47). – С. 330–338.

♦ Матвейчук Л.О. Формування інформаційної моделі взаємодії суб’єктів господарювання і податкових органів / Л.О. Матвейчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Економіка та державне управління. – К. : ДКС Центр, 2015. – № – С.28–34.

♦ Матвейчук Л.О. Модернізація державної податкової служби в контексті розвитку електронного оподаткування / Л.О. Матвейчук // Аспекти публічного управління : науковий фаховий журнал Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ, 2016. – №1–2(27-28). – С. 81–91.

♦ Матвейчук Л.О. Механізми нормативно-правового забезпечення діяльності органів державної податкової служби в електронному форматі / Л.О. Матвейчук // Аспекти публічного управління : науковий фаховий журнал Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ, 2016. – №3(29). – С. 47–58.

♦ Гаман М.В., Матвейчук Л.О. Модернізація державного управління оподаткуванням у контексті інноваційного розвитку / М.В. Гаман, Л.О. Матвейчук // Теорія та практика державного управління : науковий фаховий журнал Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Х. : Видавництво ХРІ НАДУ «Магістр», 2016. – Вип. 1(52). – С. 100–107.

Особистий внесок: розкрито інноваційні продукти податкової служби й інноваційні проекти та доведено вагомість застосування інновацій та нових інформаційних технологій у процесі розвитку державного  управління в інтересах сталого розвитку країни.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне урядування : теоретичний аспект / Л.О. Матвейчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Державне управління / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, – Вип. 1(5). – С.40–43.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне урядування : правовий аспект / Л.О. Матвейчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Економіка та державне управління. – К. : ДКС Центр, 2016. – № – С. 85–88.

♦ Матвейчук Л.О., Герасименко Н.О. Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації / Л.О. Матвейчук, Н.О. Герасименко // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ.– Вип. 1/2(46/47). – Л.: ЛРІ НАДУ, 2016. – С. 63–71.

Особистий внесок: виділено обмін податковою інформацією як ключовий напрям міжнародної діяльності фіскального органу країни та запропоновано напрями розвитку міжнародного обміну інформацією для податкових цілей.

♦ Матвейчук Л.О., Соколова О.М. Інноваційний підхід у розвитку електронного формату в публічному управлінні [Електронний ресурс] / Л.О. Матвейчук О.М. Соколова // Державне управління: удосконалення та розвиток. – К. : Академія муніципального управління, 2016. – №6. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/.

Особистий внесок: розкрито організаційно-правові механізми електронної взаємодії державних органів, виокремлено напрями розвитку електронного формату в публічному управлінні відповідно до стратегічного розвитку держави та регіонів.

♦ Матвейчук Л.О. Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері оподаткування в контексті Податкового кодексу / Л.О. Матвейчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – К. : НАДУ, 2016. – №2. – С. 58–66.

♦ Матвейчук Л.О.Інформаційне суспільство : теоретичні аспекти / Л.О. Матвейчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Київський університет, 2016. – Вип. 2(6). – С. 38–42.

Статті у наукових зарубіжних  виданнях

♦ Матвейчук Л.А. Автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость в Украине / Л.А. Матвейчук // Buletinul Stiintific al Universitatii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Stiinte Economice. 2013. – №1(9). – C. 105–108.

♦ Ludmila Matwejcyuk. Zarządzanie strategiczne instytucii rządowej: rozwój technologii świadczenia usług administracyjnych przez Internet (Na przykład Ministerstwa dochodów i zbiorów na Ukrainie) / Ludmila Matwejcyuk // Wybrane problemy wspolpracy I wspoldzialania przedsiebiorstw. Redakcij Dariusz Nowak. Wydawnictwo Uczelniane Panstwowej  Wyzszej Szkoly Zawodowej im.Prezydenta Stanislawa Wojciechowskiego w Kaliszu. – Polska : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014. – С. 115–118.

♦ Матвейчук Л.А. Налоговый сервис в Украине : практический аспект / Л.О.Матвейчук // Buletinul Stiintific al Universitatii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul. Stiinte Economice. 2014. – №1(11). – С. 118–124.

♦ Матвейчук Л.А. Внедрение електронного управления в практику налогового администрирования / Л.А. Матвейчук // Научно-аналитический журнал Journal of Tax Reform Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Байкальского университета экономики и права. 2015. – №1. – С. 25–41.

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації

♦ Соловйова Л.О. Електронний сервіс податкових органів – гармонізація взаємовідносин податкової і бізнесу / Л.О. Соловйова // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтегральних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу НУ ДПСУ. – Ірпінь : НУДПС України, 2011. – С. 282.

♦ Матвейчук Л.О. Інформаційне суспільство – гармонізація податкової політики / Л.О. Матвейчук // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтегральних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річчя навчального закладу Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь : НУДПС України, 2012. – С. 338–339.

♦ Матвейчук Л.О. Трансформація податкової системи в умовах становлення інформаційного суспільства України / Л.О. Матвейчук // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів : збірник матеріалів VІІI Міжнародної наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – С. 86–88.

♦ Ludmyła Matwijczuk. SERWIS ELEKTRONICZNY SłUŻB PODATKOWYCH – HARMONIZACJA STOSUNKÓW SŁUŻBY PODATKOWEJ I BIZNESU / Ludmyła Matwijczuk // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Тернопіль : ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут», 2013. – С. 328–329.

♦ Матвейчук Л.О. Механізм державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства: теоретичний аспект / Л.О. Матвейчук // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (29–30 квітня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 220–222.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне державне управління Республіки Казахстан: податковий аспект / Л.О. Матвейчук // Реформування податкової системи України в контексті глобалізаційних викликів: зб. матер. наук.-практ. інтернет-конф. (21 листопада 2014 р.) / Держ. фіск. служб. України, Нац. ун-т. ДПС України, Наук.-досл. центр з проблем оподаткування. – Ірпінь, 2014. – С. 161–165.

♦ Матвейчук Л.О. Електронний податковий сервіс – сучасний механізм публічного управління оподаткуванням / Л.О. Матвейчук // Публічне управління : шляхи розвитку : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (26 листопада 2014 р.). – К. : НАДУ при Президентові України. 2014. – Т. 2. – С. 73–75.

♦ Матвейчук Л.О. Формування суб’єктів ринкової економіки за умов розвитку інформаційного суспільства та глобалізації / Л.О. Матвейчук // Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях  зб. матеріалів IX Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 жовтня 2014 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – С. 220–222.  

♦ Матвейчук Л.О. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор впливу на соціально-економічний розвиток підприємств інноваційної економіки / Л.О. Матвейчук // Соціально-економічні проблеми функціонування фінансових систем в умовах інтеграційних процесів : матеріали VІІ симпозіуму (13 листопада 2014 р.). – Х. : Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, – С. 328–330.

♦ Матвейчук Л.О. Сервісна електронна держава: зарубіжний досвід та перспективи для України / Л.О.Матвейчук // Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні інформаційного суспільства – 2015» / за заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В. Грицяк. – К. : Тезис, 2015. – С. 156–158.

♦ Матвейчук Л.О. Щодо інформатизації оподаткування / Л.О.Матвейчук //  Бюджетно-податкова політика та регіональний розвиток України : матеріали Міжнародної науково практичної конференції (22 травня 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь : Видавництво НУ ДПСУ. 2015. – С. 310–313.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне оподаткування – дієвий механізм державного управління оподаткуванням в процесі розвитку інформаційного суспільства / Л.О.Матвейчук // Державне управління в Україні : історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали VІ Міжнародної наукової Інтернет-конференції аспірантів та докторантів з державного управління ОРІ НАДУ (22 травня 2015 р.). – Одеса : Видавництво ОРІ НАДУ. 2015. – С. 109–113.

♦ Матвейчук Л.О Електронне урядування – інструментарій публічного управління / Л.О.Матвейчук // Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 20-річчю утворення інституту (29–30 жовтня 2015 р.). – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2015. С. 364–365.

♦ Матвейчук Л.О. Формування національної інформаційної економіки за умов глобалізації / Л.О.Матвейчук //  Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях : зб. матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – С. 419–421.

♦ Матвейчук Л.О. Механізми управління процесами обміну податковою інформацією в умовах глобалізації / Л.О.Матвейчук // Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально-економічної реальності : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції НУ ДПС України. – Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС України, 2016. – С. 115–117.

♦ Матвейчук Л.О. Державна служба та нові технології : перспективи розвитку / Л.О. Матвейчук // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. А.П. Савкова, М.М. Білинської, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2016. – С. 101–102.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне урядування в контексті стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» / Л.О. Матвейчук // День інформаційного суспільства – 2016 : матер. щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. Участю (м.  Київ, 19 травня 2016 р.) / упоряд. : О.Б. Кукарін, Н.О. Дмитренко, С.Г. Соловйов ; за заг. ред. д-ра держ. упр., проф. А.І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2016. С. 183–186.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне урядування: правовий аспект / Л.О. Матвейчук // Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» : зб. матеріалів Міжнарод. наук. практ. інтернет-конф. (20 липня 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 4. С. 14–18.

Праці, опубліковані в інших виданнях

♦ Матвейчук Л.О. Інформаційно-комунікаційні технології на підприємствах України / Л.О. Матвейчук // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Одеса, 2015. – Вип. 1(61). – С. 105–112.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне державне управління оподаткуванням: досвід Республіки Казахстан / Л.О. Матвейчук // Ефективність державного управління : зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Львів, 201 – Вип. 42. – С. 68–77.

♦ Матвейчук Л.О. Е-урядування країн Балтії – перспективи його запровадження у сферу державного управління України / Л.О. Матвейчук // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2(25).– С. 159–168.

♦ Матвейчук Л.О. Сучасні механізми господарювання великих платників податків в умовах ринкової економіки / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. – Вип. 6. – С. 313–

♦ Матвейчук Л.О. Електронні послуги федеральної податкової служби Росії / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2012. – Вип. 7. – С. 97–101.

♦ Матвейчук Л.О. Електронний уряд Російської Федерації / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип. 8. – С. 231–233.

♦ Матвейчук Л.О. Електронне оподаткування в Україні: теоретичні аспекти / Л.О. Матвейчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І, 2014. – Вип. 9. – С. 60–6

♦ Матвейчук Л.О., Соловйов О.В. Електронна держава Росія. Он-лайн послуги федеральної податкової служби [Електронний ресурс] / Л.О. Матвейчук, О.В. Соловйов // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Економічні науки / Національний університет державної податкової служби України, 2013. – №1. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Znpnudps/index.html.

Особистий внесок: досліджено електронні послуги федеральної податкової служби Росії та запропоновано кращу практику для імплементації у вітчизняну сферу державного управління оподаткуванням.

♦ Матвейчук Л.О. Податкова система України : навчально-методичний посібник / Л.О. Матвейчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. – 120 с.