Мазур Наталія Анатоліївна

Посада: професор кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор кафедри економіки підприємства

Освіта: Подільська державна аграрно-технічна академія (нині Подільський державний аграрно-технічний університет), спеціальність «Аграрний менеджмент», 1998 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
Тема: Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Тринько Роман Іванович, завідувач кафедри статистики і аналізу Львівського державного аграрного університету, м. Львів
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: спеціалізована вчена рада К 29.841.02 Луганського національного аграрного університету

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)
Тема: Організаційно-економічні засади формування економічного потенціалу підприємств продовольчого підкомплексу Подільського регіону
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, академік НААНУ, заслужений працівник народної освіти України Ткаченко Валентина Григорівна, Луганський національний аграрний університет, ректор
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: спеціалізована вчена рада Д 29.841.02 Луганського національного аграрного університету

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний
працівник (у 2016-2017 н.р.):

Управління змінами, Управління капіталом підприємства, Управління зовнішньоекономічною діяльністю, Основи менеджменту, Менеджмент організацій, Економіка торгівлі, Управління цінами і ціноутворенням

Тематика наукової та консультативної роботи:

в рамках теми «Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору економіки України»

– член редакційних колегій 3 наукових видань

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

МАЗУР НАТАЛІЇ АНАТОЛІЇВНИ

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані
           1.                       Демографічна база відтворен-ня трудового потенціалу села Хмельниччини Стаття Вісник Львівського державного аграрного університету. – Економіка АПК № 7(1). – Львів, 2000. – С.155-159.  (фахове видання)
           2.                       Стан і перспективи відтворен-ня сільського населення Хмельницької області Стаття Збірник наукових праць. Випуск 8. – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 293-296.  (фахове видання)
           3.                       Роль жінок у відтворювальних процесах сільського населення Стаття Вісник Львівського державного аграрного університету. – Економіка АПК № 8. – Львів, 2001. – С. 425-432. (фахове видання)
           4.                       Формування трудових ресурсів села Придністров’я Хмельниччини Стаття Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. [За ред. П.Т. Саблука]. Част.1. Соціально-економічні проблеми села. – К. : Інститут аграрної економіки УААН, 2001. – С. 56-59.
           5.                       Соціально-економічні чинни-ки відтворення трудового потенціалу сільського населення Хмельниччини Стаття Економіка АПК. – 2002. – №7. – С.135–139. (фахове видання)
6.                       Соціально-економічні проблеми трудового потенціалу аграрного сектора економіки регіону Стаття Збірник наукових праць. Випуск 11. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 173-176. (фахове видання)
7.                       Формування ринку робочої сили в умовах аграрного підприємництва та оздоровлення соціально-економічного середовища Стаття Вісник Львівського державного аграрного університету: Економіка АПК. – 2004. – № 11(2). – С. 167-171. (фахове видання)
8.                       Формування людського капіталу як фактор уникнення безробіття Стаття Науковий вісник НАУ. Вип. 79. – К, 2004. – С. 281-284. (фахове видання)
9.                       Окремі аспекти соціально-трудових відносин у сільському господарстві Хмельниччини Стаття Економіка АПК. – 2004. – № 11. – С. 135-138. (фахове видання)
10.                     Вплив рентабельності і собівартості на рівень ефективності виробництва молока Стаття Збірник наук. праць Луганського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». № 61/84 – Луганськ, 2006. – С. 343-347.

(фахове видання)

11.                     Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції та основні напрямки її підвищення Стаття Економіка АПК. – 2007. – №2. – С. 123-127. (фахове видання)
12.                     Рівень сукупних доходів домогосподарств та його вплив на споживання продуктів харчування Стаття Збірник наук. праць Харківського національного аграрного університету. Серія «Еко-номіка АПК і природокористування». –ХНАУ, 2006. – № 9. – С. 146-150. (фахове видання)
13.                     Регіональний ринок продовольчої продукції та шляхи його покращення Стаття Агроінком. – 2007. – №3-4. – С. 12-14. (фахове видання)
14.                     Сучасний стан і перспективи виробництва та забезпечення регіону продукцією тваринництва Стаття Агроінком. – 2007. – №1-2. – С. 38-40. (фахове видання)
15.                     Фактори ціноутворення в системі формування ефективного аграрного сектора Стаття Науковий вісник НАУ. Вип. 119. – К, 2008. – С. 97-101. (фахове видання)
16.                     Можливості та проблеми міжнародних інвестицій в АПК України Тези доповіді Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації. IV Міжнародна наук.-практ. конф. : Зб. тез та виступів. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2008. – С. 82-85.
17.                     Регіональна диверсифікація виробництва як фактор нарощування продовольчих ресурсів Тези доповіді Материалы межрегионального собрания участников Всеукраинского конгресса ученых экономистов-аграрников в г. Луганске 22.12.2008 г. / Под общей ред. д.э.н., проф. П.Т.Саблука, д.э.н., проф. В.Г.Ткаченко / Земельная реформа и формирование рынка земли в Украине // Луганск, 2009. – С. 136-143.
18.                     Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України Стаття Економіка АПК. – 2009. – №4. – С. 73-78. (фахове видання)
19.                     Пріоритети продовольчого ціноутворення Стаття Збірник наук. праць Уманського держав-ного аграрного університету / Редкол.: А. Ф. Головчук (відп. ред.) та ін. – Умань, 2009. – Вип. 72. – Ч.2: Економіка. – С. 126-133. (фахове видання)
20.                     Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності  як інструмент міжнародної торгівлі Стаття Збірник наукових праць. Випуск 17. Том 2 / За ред. д. с.г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 577-580. (фахове видання)
21.                     Кредитування аграрного сектора в аспекті забезпечення продовольчої безпеки Стаття Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2009. – Вип. 140. – С. 390-396. (фахове видання)
22.                     Реалії та перспективи  ефективності розвитку скотарства Хмельниччини Стаття Збірник наукових праць. Вип. 17. Том 3 / За ред. д. с.г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О. А., 2009. – С. 28-31. (фахове видання)
         23.                     Виробництво комбікормів та їх використання у молочному скотарстві Стаття Збірник наукових праць. Вип. 17. Том 3 / За ред. д. с.г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О. А., 2009. – С. 14-17. (фахове видання)
       24.                   1 До питання ефективності розвитку галузі рослинництва у Подільському регіоні Стаття Збірник наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В. А. Рульєва. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. – № 2 (10). – С. 281-287. (фахове видання)
       25.                   1 Ресурсний потенціал аграрного сектора Подільського регіону: стан та передумови використання Стаття Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 99. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – С. 123-129. (фахове видання)
       26.                   1 Роль приватного сектора у формуванні продовольчих ресурсів Подільського регіону Стаття Вісник Полтавського національного технічного університету «Економіка і регіон». – №25-С2. Спецвипуск 2. – Полтава, 2010. – С. 65-70. (фахове видання)
       27.                   1 Фактори конкурентоспроможності аграрного сектора України Стаття Экономика Крыма.№ 4(33). – Сімферополь, 2010. – С. 152-157. (фахове видання)
       28.                   1 Спеціалізація та ефективність використання економічного потенціалу аграрного сектора Подільського регіону Стаття Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». №15 – Луганськ, «Елтон-2», 2010. – С. 368-374. (фахове видання)
         29.                     Агропромисловий комплекс Подільського регіону: тенденції та перспективи розвитку Тези доповіді Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: Тези доповідей ІІІ Міжнарод-ної науково-практичної конференції. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2010. – С. 119-121.
         30.                     До питання формування та розвитку споживчого ринку продовольства Тези доповіді Управление развитием предпринимательства в современных условиях: Материалы пер-вой международной научно-практической конференции. – Сим-ферополь : ДИАЙПИ, 2010. – С. 136-138.
         31.                     Формирование условий инновационного развития агропромышленного комплекса Подолья Тези доповіді Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного ком-плекса Беларуси: Материа-лы II Междунар. науч.-практ. конф., г. Горки, 22-24 апреля 2010г.) / ред.-кол. А. М. Каган (гл. ред.) [и др.] – Минск : Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. – С. 173-176.
         32.                     Региональная интеграция в АПК Украины: состояние и эффективность Стаття Рыночная интеграция в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование. – М. : ВИАПИ им. А.А. Никонова : «Энциклопедия российских деревень», 2010. – С. 402-405.
         33.                     Перспективи підвищення інвестиційної активності Подільського регіону Стаття Економіка АПК. – 2011. – №3. – С. 58-63. (фахове видання)
         34.                     Розвиток логістики в АПК України: передумови та тенденції Стаття Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Вип. 113. – Харків : ХНТУСГ, 2011. – С. 142-150. (фахове видання)
         35.                     Тенденції та перспективи споживання молока та молочних продуктів у Подільському регіоні Стаття Вісник Сумського національного аграр-ного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Вип. 5/1 (46). – 2011. – С. 78-82. (фахове видання)
         36.                     Місце України у світовому виробництві продуктів харчування Стаття Збірник наукових праць. Випуск 19 / За ред. д. с.г. наук, проф., ректора ПДА-ТУ М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2011. – С. 214-218. (фахове видання)
         37.                     Удосконалення міжгалузевих економічних відносин на основі нових форм агропромислової інтеграції Стаття Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 1. – С. 256-264.
         38.                     Управління якістю продукції як фактор продовольчої безпеки Тези доповіді Інноваційний роз-виток національної економіки : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 7-8 квітн. 2011 р. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 247-248.
         39.                     Тенденції розвитку продовольчого ринку України

 

Тези доповіді Маркетингове забезпе-чення продовольчого ринку України : Матеріа-ли ІІІ Міжнародної наук.- практ. конф. (м. Полтава, 17-18 травня 2011 року). – Полтава : РВВ ПДАА. – 2011. – С. 133-136.
         40.                     Теоретичні та практичні передумови агропромислової інтеграції Тези доповіді Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки / матеріали міжнародної науково-практичної конференції (в 2-х томах). – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2011. – т.1. – С. 157-160.
         41.                     Вплив держави на розвиток продовольчого ринку в умовах кризи Стаття Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал / [В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін.] – Миколаїв, 2011. – Випуск 4 (61), Т.1. – С. 67-72. (фахове видання)
         42.                     Проблеми розвитку молоко-продуктового підкомплексу Поділля Стаття Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 32-38. (фахове видання)
         43.                     Ефективність виробництва молока на Поділлі Тези доповіді Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 15-16 листопада 2011 р., ПДА-ТУ, м. Кам’янець-Подільський. Ч.1. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 128-131.
         44.                     Організаційно-економічні засади функціонування АПК Подільського регіону Монографія Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. (монографія)
         45.                     Формування системи механізмів управління інноваційними процесами в АПК Подільського регіону Стаття Збірник наук. праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – № 2 (18), том 2. – С. 236-248. (фахове видання)
         46.                     Молокопродуктовий підкомплекс Поділля в системі продовольчого забезпечення населення Монографія Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. (монографія)
         47.                     Матеріально-технічна база аграрних формувань Подільського регіону Тези доповіді Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу. VII Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 10-11 лютого 2012 року). – Львів : Львівська економічна фундація, 2012. – Ч. ІІ. – С. 55-57.
         48.                     Конкурентоспроможність продукції АПК Подільського регіону Стаття Інноваційна економіка. – 2012. – №5[31]. – С. 76-81. (фахове видання)
49.                     Трансформация собственности  в сельском хозяйстве: тенденции и результаты Тези доповіді Аграрная наука ХХІ века. Актуальные исследования и перспективы. Сб. научн. трудов по материалам научно-практ. конференции молодых ученых 21-22 февраля 2013 года [научн. ред. д. техн. наук, проф. В.А. Смелик]. – Санкт-Петербургский государств. аграрн. ун-т : Санкт-Петербург, 2013. – С. 345-347. (464 с.)
50.                     Удосконалення обліку і аналізу поточних зобов’язань Тези доповіді Формування сталого розвитку аграрної економіки в умовах глобалізації» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та молодих вчених (13-14 грудня, м. Луганськ) / Луганський національний аграрний університет, 2012. — С. 87-89.
51.                     Ринок молокопродуктів Поділля: особливості та проблеми функціонування Стаття Регіональна бізнес-економіка та управ-ління, 2012. – № 3(35). – С. 67-73. (фахове видання)
52.                     Проблеми організації обліку розрахунків з покупцями та замовниками Тези доповіді Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (7 грудня, м. Луцьк) / [Відп. ред. З.В. Герасимчук]. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2012. – С. 60-62.  (458 с.)
53.                     Оценка текущих обязательств в бухгалтерском учете Тези доповіді Студенческая молодежь в научно-исследовательском поиске : Сборник научных трудов IV Межвузовской студенческой конференции (с международным участием)  (Волгоград, Российская Федерация, 2012 г.). – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2012. – С. 218-220.  (242 с.)
54.                     Удосконалення обліку та контролю використання фонду оплати праці Тези доповіді Економіка, бізнес і фінанси: стан та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих науковців та студентів 5 лютого 2013 р. – Кам’янець-Подільський : видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – С. 220-221. (296 с.)
55.                     Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління інноваційними процесами в аграрних підприємствах Тези доповіді Розвиток  облікової  і  фінансової  складових  економічної науки  та  практики:  збірник  матеріалів  VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 вересня 2013 р.; м. Київ) / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2013. – С. 313-318. (760 с.)
56.                     Організація складання та подання фінансової звітності Тези доповіді Інститут бухгалтерського обліку та аудиту, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін» : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Кам’янець-Подільський, 21-22 листопада 2013 р., web-сайт www.sophus.at.ua)
57.                     «Тінізація» як проблема організації обліку оплати праці Тези доповіді Інститут бухгалтерського обліку та аудиту, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін» : матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Кам’янець-Подільський, 21-22 листопада 2013 р., web-сайт www.sophus.at.ua)
58.                     Організація облікового процесу на підприємстві: передумови раціоналізації Тези доповіді Міжнародна науково-практична конференція «Інвестиційні та інноваційні пріоритети діяльності економічних суб’єктів» (м. Одеса, 6-7 грудня 2013 р.). – О. : Центр наукових досліджень, 2013. – С. 125-127.
59.                     Організація обліку розрахунків з покупцями в аптечній установі: особливості та напрями удосконалення Тези доповіді Забезпечення економічної безпеки країн за умов фінансової нестабільності: Міжнародна наук.-практ. конференція (м. Київ, 17-18 січня 2014 р.). У 2-х част. – К. : Аналіт. Центр «Нова Економіка», 2014. Ч.2. – С.72-75. (124 с.)
60.                     Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах: проблеми та напрямки їх вирішення Стаття Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. журнал : Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника», 2014. – Вип. 10. – Т.2. – С. 52-60. (291 с.) (фахове видання)
61.                     Інформаційне забезпечення валютного контролю в Україні Стаття Вісник Хмельницького національного університету: наук. журнал [гол. ред. Скиба М.Є.]: Хмельницький, 2014. – Економічні науки, №3, Т.1(212). – С. 171-174. (240 с.) (фахове видання)
62.                     Бухгалтерські підходи до побудови теорій: переваги та сучасне трактування Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 7. Част. 5, 2014. – С. 130-134. (205 с.) (фахове видання)
63.                     Державне регулювання аграрної сфери як одна з основних умов ефективного функціонування економіки країни Стаття Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету [за ред. д.е.н., проф. В.В. Іванишина]. – м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2014. – Вип. 22. – С. 130-134. (488 с.) (фахове видання)
64.                     Удосконалення інформаційної бази обліку виробництва органічної сільськогосподарської продукції і сировини Тези доповіді Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (17-18 квітня 2014 р.; м. Ка-м’янець-Подільський) // Міжнародний збірник наукових праць. Вип. 2. (м. Кам’янець-Подільський) [відпов. ред. Н.В.Семенишена]. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 155-158. (250 с.)
65.                     Екологічний аудит в Україні: тенденції і перспективи Тези доповіді Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матер. IХ Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 травня 2014 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 223-226. (310 с.)
66.                     Економічна ефективність молочного скотарства: тенденції і перспективи Тези доповіді Матер. Міжнародної наук.-практ. конфер. «Фінансово-економічні пріоритети розвитку економіки: стратегія і перспективи», м. Київ, 23-24 травня 2014 р. – К. : Аналіт. центр «Нова Економіка», 2014. – С. 85-87.
67.                     Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку і аудиту Стаття Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету [за ред. д.е.н., проф. В.В. Іванишина]. Випуск 22. Том 2 «Економічні науки». – м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2014. – С. 119-122. (290 с.) (фахове видання)
68.                     Класифікація ризиків аграрного підприємства для цілей бухгалтерського обліку Стаття Глобальні та національні проблеми економіки. – [Електронне наукове фахове видання]. – Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Вип. №2. Грудень 2014 р. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-2-2014 (фахове видання)
         69.                     Бухгалтерський облік в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах: загальні вимоги та проблеми Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 9. Част. 5, 2014. – С. 232-236. (243 с.) (фахове видання)
         70.                     Склад елементів обліково-економічної політики для обґрунтованого процесу ціноутворення на аграрному підприємстві Стаття Економiка i органiзацiя управлiння : збірн. наук. праць Донецького національного університету. – Вип. № 1 (17) – 2 (18) : Вінниця, 2014. – С. 153-159. (323 с.) (фахове видання)
         71.                     Проблеми обліку, контролю та аналізу сировини й матеріалів у спиртовому виробництві Тези доповіді Бухгалтерський облік, аналіз і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи : матеріали міжнар. наук-практ. конференції 23 жовтня 2014 р. (ПДАТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 53-56. (229 с.)
         72.                     Бізнес-модель і її роль в звітності в інноваційній економіці Тези доповіді Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства : матер. Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 листопада 2014 р. (ПДАТУ. У 2-х част. – м. Кам’янець-Подільський : Вид. дім «Гельветика», 2014. – Ч.2. – С. 73-76. (248 с.)
         73.                     Вартість підприємства як важливий критерій оцінки ефективності підприємства Стаття Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. журнал : Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника», 2015. – Вип.11. – Т.1. – С. 13-21. (206 с.) (фахове видання)
         74.                     Теоретичні аспекти дослідження сутності категорії «трудовий потенціал» Стаття Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 12(45). – Ч. 1. –  Луцьк – 2015. –– с. 166-174.
         75.                     Сучасний стан соціально-виробничої інфраструктури сільської місцевості Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип.14. Част. 2. – Херсон – 2015. – С. 62-65. (151 с.) (фахове видання)
         76.                     Облік сільськогосподарської діяльності за міжнародними стандартами Тези доповіді Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 11 грудня 2015 р. (ПДА-ТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 74-76. (373 с.)
         77.                     Аналіз концепції розвитку сільських територій до 2025 року Тези доповіді Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 11 грудня 2015 р. (ПДА-ТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 279-281. (373 с.)
         78.                     Організація обліку і контроль розрахунків зі споживачами за надані послуги Тези доповіді Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 11 грудня 2015 р. (ПДА-ТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 123-126. (373 с.)
         79.                     Теоретичні особливості поділу капіталу на основний та оборотний Тези доповіді Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 11 грудня 2015 р. (ПДА-ТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 93-96. (373 с.)
         80.                     Інформаційне забезпечення робочого процесу на підприємстві Тези доповіді Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в управлінні економічними процесами світової і національної економіки: сучасний стан та перспективи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 11 грудня 2015 р. (ПДА-ТУ, м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 238-241. (373 с.)
         81.                     Трансформація фінансової звітності за МСФЗ аграрних товаровиробників Стаття International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. Р. 260-264. 348 pages
         82.                     Соціальні аспекти функціонування особистих селянських господарств в Україні Стаття ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY (науковий журнал, Словаччина). – 2016. – №1. – http://studlib.org.ua/index.php/eprs/issue/view/1
         83.                     Трансформація системи оподаткування в аграрному секторі Тези доповіді Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 жовтня 2016 р. – Ч. 1. – Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2016. – С.171-174. (267 с.)
         84.                     Механізм оподаткування в системі державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників Стаття Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal.  Vol. 2 No. 4

https://are-journal.com/are/issue/view/6

         85.                     Управління поточними активами аграрних підприємств: стан та проблеми стаття Економіка та суспільство. – 2016. – №7 [Електронне наукове фахове видання]. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua  (фахове видання)
         86.                     Робоча програма з виробничої практики по фінансово-обліковій і економічній роботі сільськогосподарських підприємств (напрям освіти 0501, ОКР 6.050104 Фінанси) Методичні рекомендації м. Київ : Національний аграрний університет КМУ, 2003.
         87.                     Бухгалтерський облік в промисловості і на транспорті. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів економічного факультету (спец. «Облік і аудит») Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2004.
         88.                     Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів Інституту бізнесу та фінансів (спец. «Облік і аудит») Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський: ПДА-ТУ, 2005.
         89.                     Робочі програми з дисциплін:

Облік ЗЕД

Бухгалтерський облік

Облік і аудит

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Методологія наукових досліджень

Сучасні облікові теорії і системи

Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський, на 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 та 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 навч. роки
       90.                   3 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання (спец. «Облік і аудит»). Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2008 р.
         91.                     Облік зовнішньоекономічної діяльності. Питання для самостійного опрацювання та ситуаційні завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050106 (8.050106) “Облік і аудит” денної і заочної форм навчання. Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2008 р.
       92.                   3 Облік зовнішньоекономічної діяльності. Тестові завдання для студентів спеціальності 7.050106 (8.050106) “Облік і аудит” денної і заочної форм навчання. Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2008 р.
         93.                     Бухгалтерський облік.  Практикум для проведення лабораторних занять для студентів спец. 6.050201 «Менеджмент організацій» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» денної форми навчання Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2008 р.
         94.                     Облік і аудит. Практикум для проведення лабораторних занять для студен-тів спец. 6.030601 «Менеджмент організацій» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» денної форми навчання Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2010 р.
         95.                     Облік зовнішньоекономічної діяльності. Тестові завдання для студентів спеціальності 7.050106 (8.050106) “Облік і аудит” денної і заочної форм навчання Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2010 р.
         96.                     Облік зовнішньоекономічної діяльності. Питання для самостійного опрацювання та ситуаційні завдання для самостійної роботи для студентів спеціальності 7.050106 (8.050106) “Облік і аудит” денної і заочної форм навчання. Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2010 р.
         97.                     Облік зовнішньоекономічної діяльності. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання (спец. «Облік і аудит»). Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2010 р.
         98.                     Облік і аудит. Завдання та методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» заочної  форми навчання Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2012.
         99.                     Облік і аудит. Тестові завдання для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної і заочної форм навчання Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2012.
       100.                   Облік і аудит. Питання для самостійного опрацювання та ситуаційні завдання для самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент організацій» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної і заочної форм навчання Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2012.
       101.                   Облік зовнішньоекономічної діяльності. Завдання та методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2012.
       102.                   Наскрізна  програма  практики  напряму (спеціальності)  «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» – 6.030501, «спеціаліст» – 7.03050901 та «магістр» – 8.03050901 Методичні рекомендації м. Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2013.
       103.                   Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт студентами напряму 6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» та спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» Методичні рекомендації м. Кам‘янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2013.
       104.                   Методичні рекомендації для виконання та захисту дипломних робіт студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / [4-те вид., доп. і перероб.] Методичні рекомендації Кам‘янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2013.
       105.                   Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014.
       106.                   Облік зовнішньоекономічної діяльності : конспект лекцій для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 (8.03050901) «Облік і аудит» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014.
       107.                   Сучасні облікові теорії і системи : методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт  студентів спец. 8.03050901 «Облік і аудит» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014.
       108.                   Сучасні облікові теорії і системи : конспект лекцій для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.
       109.                   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Програма і методичні рекомендації для проходження практики,  підготовки та захисту звітів студентами спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2015.
       110.                   Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» для студентів економічного факультету галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.
       111.                   Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту за фахом «Облік і аудит (для студентів ОКР «бакалавр» напряму 6.030509 «Облік і аудит»). Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.
       112.                   Методичні вказівки до підготовки і проведення комплексного державного іспиту для здобувачів вищої освіти рівня «магістр» зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2015.
       113.                   Програма і методичні вказівки проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку в управлінні підприємством для студентів  спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит” денної та заочної форм навчання Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2015.
       114.                   Програма і методичні рекомендації проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» ступеня «магістр» / за ред. Н.А. Мазур Методичні рекомендації Кам’янець-Подільський : ПДА-ТУ, 2015.