Лисак Володимир Юрійович

Посада: доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства

Освіта: Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2006 р., спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація Бухгалтер-економіст

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності – харчова промисловість)
Тема: Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості
Науковий керівник: д.е.н., проф. Д.Ф. Крисанов
Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Національний університет харчових технологій

 

Навчальні дисципліни, що викладає науково-педагогічний працівник (у 2016-2017 н.р.):

Управління потенціалом підприємства, Державне регулювання економіки, Економічне управління підприємство, Управління цінами і ціноутворення, Економіка та організація інноваційної діяльності

 

СПИСОК
наукових та навчально-методичних праць
ЛИСАКА ВОЛОДИМИРА ЮРІЙОВИЧА

№ з/п Назва Характер роботи Вихідні дані

I. Наукові праці, опубліковані до захисту докторської дисертації

1 До питання про шляхи удосконалення управління навчальними закладами Стаття Збірник наукових праць викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільського університету. – Кам’янець-Подільський : 2007. – С. 31–32.
2 Роль мотивації в управлінні персоналом Стаття Збірник наукових праць викладачів та аспірантів Кам’янець-Подільського університету. – Кам’янець-Подільський : 2007. – С. 91–99.
3 Управління персоналом виробничого підприємства Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів :  вип. 6. у 3 т. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Т. 3. –  С. 22–24.
4 Ціноутоврення на ринку житлової нерухомості у м. Кам’янці-Подільському Стаття Збірник наукових праць викладачів економічного факультету  КПДУ. –  Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. 2. –  С. 94–98.
5 Розвиток готельного ринку Стаття Україна в ХХІ столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку : зб. наук праць. – Кам’янець-Подільський, 2008. – С. 213–215.
6 Теоретико-методичні основи та принципи формування поняття персонал підприємства Стаття Наукові праці Національного університету харчових технологій. –  К : НУХТ, 2009. – №31. – С. 44-45.Фахове видання
7 Роль управління персоналом в розвитку підприємств Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки :  матеріали ІІ Міжнародної практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: проблеми, пріоритети і перспективи» (23-24 квітня 2009р.). – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволенко Д.Г., 2009. – С. 389 –393.
8 Зарубіжний досвід управління персоналом та його адаптація до умов України Тези Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХІV Міжнар. наук-практ. конф. (26-27 травня 2009 р.). – Луцьк :  РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2009.  – С. 306.
9 Передумови та чинники плинності кадрів і шляхи їх подолання Cтаття Подільський державний аграрно-технічний університет : зб. наук праць: вип. 17, у 3 т. – Кам’янець-Подільський : 2009   – Том 3. –  С. 404 – 406.Фахове видання
10 Теоретичні основи формування поняття трудовий потенціал та його структура Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. 1.
С.223 – 224.
11 Вплив освіти на розвиток людського капіталу Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки :  матеріали ІІІ Міжнародної практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: проблеми, пріоритети і перспективи» (14-15 квітня 2010р.). – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г. 2010.  – С. 389 – 393.
12 Зародження та розвиток концепції людського капіталу Стаття Формування ринкової економіки : Науковий збірник. Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». –К., 2010. – Вип. 23.
– С. 48 – 56.Фахове видання
13 Методичні підходи щодо характер-ристики чинників формування та використання людського капіталу  підприємств Стаття Формування ринкової економіки : Науковий збірник. Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». К., 2010 – Вип. 24.
– С. 177-187.Фахове видання
14 Методичні підходи до оцінки людського капіталу підприємств харчової промисловості Стаття Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К. НУХТ, 2010. – №32. – С. 134 – 139.

Фахове видання

15 Регіональні особливості розвитку людського капіталу Стаття Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць: у 2 ч.  РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2010. – Ч. 2. – С. 284 – 290.

Фахове видання

16 Соціально-економічний стан розвитку регіону та його вплив на формування людського капіталу Тези Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ.  конф., 13-14 трав. 2010 р. –  К., 2010. ч 3.  –  С. 9.
17 Основні цілі та завдання відділу управління персоналом Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С.198-199.
18 Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості Стаття Економіст. – 2011. – № 3.  – С. 17 – 23.

Фахове видання

19 Аналіз фінансового стану підприємства як інструмент визначення інвестиційної привабливості Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 3. –  С.159 – 160.
20 Креативність як один з ключових  активів людського капіталу Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – Вип. 4. – С. 475 – 481.
21 Накопичення людського капіталу та його роль для економічної безпеки підприємства Тези Сучасні наукові дослідження в сфері економічної безпеки : матеріали круглого столу (26 травня 2011р.) упоряд. О.О. Столяренко; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : “СПОЛОМ”, 2011. –  С. 80 – 82.
22 Мотивація праці управлінського та виробничого персоналу Стаття Формування ринкової економіки : Науковий збірник. Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»/. 2011 Науковий збірник. К., – Вип. 25.
– С. 133­ –142.Фахове видання
23 Управління і мотивація персоналу переробно-харчових підприємств: зарубіжні інновації та вітчизняна практика Стаття Збірник наукових праць Сумського державного університету. Серія «Фінанси».  – Суми : Сумський державний університет, 2011. – №19 – С. 123–129.

Фахове видання

24 Мотивація праці персоналу підприємств харчової промисловості Стаття Агросвіт – 2011 – № 17-18. –  С. 58 – 64.

Фахове видання

25 Вітчизняний досвід щодо методики оцінки людського капіталу Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів : вип. 10, у 3-х т. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2011. – Т. 1. – С 144 –146.
26 Проблемні аспекти розвитку підприємництва в Україні Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : вип. 11, у 3-х т. – Кам’янець-подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Т.1. – С. 115–116.
ІІ. Наукові праці опубліковані після захисту кандидатської дисертації
27 Еволюційний розвиток сприйняття ролі і місця людини в суспільному процесі Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. –  Кам’янець-Подільський : Абетка, 2012. вип. 6. – С. 378 – 384.
28 Міграція як один з чинників соціально-економічного розвитку Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2013. – Вип. 6. – С. 264 – 267.
29 Проблеми розвитку підприємництва в Україні Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2013. вип. 7. – С. 90 – 97.
30 Формування сучасної парадигми управління персоналом підприємства Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип 4. – С. 7 – 9.
31 Організаційно-економічні засади оцінки та ефективного використання персоналу підприємств харчової промисловості Монографія Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 188 с.
32 Економічна сутність інвестицій: становлення і розвиток Стаття Інвестиції: практика та досвід.  – 2013. – № 8 . –  С. 7–9.Фахове видання
33 Інновації в управлінні персоналом: зарубіжна та вітчизняна практика Стаття Агросвіт. – 2013. – № 9. –  С. 54 – 61.Фахове видання
34 Формування поняття інновація та її роль в діяльності підприємств Стаття Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2013. – № 5 (43). –  С. 73-76.Фахове видання
35 Передумови формування поняття людський капітал Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. – Кам’янець-подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – Вип. 12. С. 83–85.
36 Соціально-економічна ефективність та результативність удосконалення управління персоналом Стаття Подільський державний аграрно-технічний університет : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський, 2013.  –   С. 224 – 227Фахове видання
37 Формування та розвиток поняття стратегічне управління Стаття Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Економіка та підприємництво” – №30 – 2013 рік, С.105–110.
38 Суть коучингу та його роль в роботі персоналу Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2014. – Вип. 9. – С. 323 – 327.
39 Актуальні питання щодо формування активів людського капіталу Стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика»., 2014. – Вип.9. – С. 47–52.Фахове видання
40 Конкурентоспроможність персоналу як основа розвитку підприємства Тези Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція (24 березня 2015 р.) Дніпропетровськ: Університет Альфреда Нобеля, 2015. – С.46-48.
ІІІ. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності
41 Економіка і організація інноваційної діяльності Методичні рекомендації Методичні рекомендації з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.03504 «Економіка підприємства» – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. –  104 с.
42 Державне регулювання економіки Навчально-методичний посібник Навчально-методичний посібник «Державне регулювання економіки» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.03504 «Економіка підприємства» – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2015. –  132 с.