Кушнір Оксана Климівна

Посада доцент кафедри економіки підприємства

Науковий ступінь кандидат економічних наук

Освіта: Кам’янець-Подільський державний університет, 7.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (Вчитель математики та основ економіки, 2003).

Кам’янець-Подільський державний університет, 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (Магістр педагогічної освіти, викладач математики, 2005).

Тернопільський національний економічний університет, 7.03050401 «Економіка підприємства» (Спеціаліст з економіки підприємства, 2009).

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Спеціальність: 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Тема: Інтервальне моделювання економічних збитків, наслідків негативного впливу автотранспорту на навколишнє середовище

Науковий керівник: д.т.н, професор М.П. Дивак

Навчальний заклад (наукова установа), у якій відбувся захист дисертації: Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Професійна діяльність

Доцент кафедри Кушнір О.К. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри, секретаря кафедри, є членом ради факультету. Оформлює протоколи засідань, веде активну профорієнтаційну роботу в школах міста, району, області, дбає про набір студентів на навчання за напрямом підготовки, що акредитується. Куратор академгрупи. Щорічно готує студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Навчальні дисципліни, що викладає (у 2016-2017 н.р.):

Інформаційні системи і технології на підприємстві,
Математичне моделювання підприємницької діяльності,
Потенціал і розвиток підприємства,
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків,
Управління витратами, Основи підприємництва,
Логістика,Управління цінами і ціноутворення.

СПИСОК

наукових праць

доцента кафедри економіки підприємства

КУШНІР ОКСАНИ КЛИМІВНИ

№ з/п Назва

праці

Характер роботи Вихідні дані
1. Аналіз впливу викидів автотранспорту в навколишнє середовище Тези Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль – Чортків, 12–13 березня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, ТНЕУ [та ін.]. –Тернопіль: Вектор, 2009. – Ч. 1. – С. 80–82.
2. Динамічні інтервальні моделі збитків внаслідок забруднення автотранспортом Тези Екологічний менеджмент у загальній системі управління: зб. тез доповідей дев’ятої щорічної всеукр. наук. конф. (Суми, 21–22 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, СумДу. – Суми: Вид-во СумДу, 2009. – Ч. 1. – С. 79–81.
3. Необхідність регулювання контролю за збитками, нанесеними автотранспортом навколишньому середовищу Стаття Соціально-економічний розвиток України в ХХІ столітті: матеріали ІІ Міжнар. наук-практ. конф. // Вісник КПНУ ім. Івана Огієнка. Економічні науки, (Кам’янець-Подільський, 23–24 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, КПНУ ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – С. 238–241.
4. Реалізація методики оцінювання динаміки збитків довкіллю внаслідок шкідливих викидів автотранспорту Стаття Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2009. – №4. – Т. 3 (138). – С. 237–242. Фахове видання
5. Аналіз сучасних методів оцінювання збитків довкіллю, нанесених автотранспортом Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 1. – С. 222–223.
6. Особливості оцінювання збитків довкіллю внаслідок викидів забруднюючих речовин від автотранспорту Тези Наука в інформаційному просторі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 30–31 жовт. 2009 р.). – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2009. – Т.5. – С. 124–127.
7. Метод зниження розмірності економіко-математичних багатофакторних моделей Тези Проблеми розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України: зб. тез доповідей ІІІ наук.-практ. семінару з міжнар. участю (Тернопіль, 26–28 листопада 2009 р.) / М-во освіти і науки України, ТНЕУ. – Тернопіль: Вектор, 2009. – С. 69–71.
8. Енергетична стратегія України та перспективи її розвитку Стаття Наукові праці Кам’янець – Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів: вип. 8, у 5 т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 4. – С. 18 – 19.
9. Evaluation of losses of Kam’yanets’ – Podil’skiy as a result of the harmful emissions by motor transport Тези Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the Xth International Conference TCSET’2010 (Lviv-Slavske, Ukraine, 23–27 February, 2010) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2010. – P. 322.
10. Статистичний аналіз стану, забруднення та охорони атмосферного повітря Тези Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду): матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та аспір. (Чернівці, 16–17 березня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, КНТЕУ [та ін.]. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – С. 470–471.
11. Економічні збитки внаслідок діяльності автотранспорту Стаття Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. // Вісник КПНУ ім. Івана Огієнка. Економічні науки, (Кам’янець-Подільський, 15–16 квітня 2010 р.) / М-во освіти і науки України, КПНУ ім. Івана Огієнка. – Кам’янець – Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2010. – С. 308–311.
12. Екологічні дослідження територій міст Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наук. конф. викл., доктор. і аспір., (Кам’янець-Подільський, 10–11 березня 2010 р) / М-во освіти і науки України, КПНУ ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. Івана Огієнка, 2010. – Вип. 9. – Т. 2. – С. 135–136.
13. Оцінка річних збитків внаслідок забруднення приземистого шару атмосфери автотранспортом на прикладі міста Кам’янець–Подільського Стаття Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – №29. – С. 260–264. Фахове видання
14. Формування напрямків інноваційної діяльності підприємства Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 2. – С. 222 – 223.
15. Моделювання забруднення навколишнього середовища Тези Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 23 квітня 2010 р.) / Тернопільська обласна державна адміністрація, ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут». – Тернопіль: ТКІ, 2010. – С. 381–383.
16. Моделювання процесів встановлення платежів за збитки нанесені екологічному середовищу автотранспортом Тези Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні: зб. матер. наук.-практ. круглого столу (Ірпінь, 4 червня 2010 р.) / Державна податкова адміністрація України, НУ ДПСУ [та ін.]. – Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2010. – С. 62–65.
17. Методи та моделі для оцінювання економічних збитків довкіллю внаслідок забруднення шкідливими викидами автотранспорту Стаття Наука молода: зб. наук. праць мол. вчених Тернопільського національного економічного університету / [видання ради молодих вчених ТНЕУ]. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14. – С. 170–178. Фахове видання
18. Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту Стаття Моделювання та інформ. системи в економіці: зб. наук. праць / [відп. ред. В.К. Галіцин]. – К: КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 92–106. Фахове видання
19. Models for Evaluation of Environmental Economic Losses as a Result of Pollution by Motor Transport Тези The Expirence of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2011): Proceedings of the XIth International Conference (Lviv-Polyana, Ukraine, 23-25 February 2011) / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. – L.: Lviv Polytechnic National University, 2011. – P. 312.
20. Оцінювання збитків навколишньому середовищу методами інтервального аналізу Тези Українська наука: реалії та перспективи: матеріали Першої всеукр. інтернет-конф. (Тернопіль, 22–23 лютого 2011 р.) / ТНЕУ, каф. ЕКІ. – Тернопіль: Тайп, 2011. – С. 33–36.
21. Моделі динаміки економічних збитків довкіллю та розподілу відповідальності між учасниками забруднення Тези Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України в контексті світових тенденцій: матеріали всеукр. наук.-практ. семінару студ., аспір. та мол. вчених (Тернопіль, 24 березня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ТНЕУ [та ін.]. – Тернопіль: Тайп, 2011. – С. 111–114.
22. Моделі розподілу відповідальності за забруднення довкілля автотранспортом

 

Тези Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: матеріали І Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів ACIT’2011 (Тернопіль, 20-21 травня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ТНЕУ. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 27–29.
23. Оцінювання інтегрованих економічних збитків довкіллю внаслідок негативного впливу шкідливих викидів автотранспорту Стаття Моделювання та інформ. системи в економіці: зб. наук. праць / [відп. ред. В.К. Галіцин]. – К: КНЕУ, 2011. – Вип. 85. – С. 239–256. Фахове видання
24. The Method of Identifying Weights of Artificial Neural

Networks with Radial Basis Functions Based

on Multiple-Set Approach

Тези Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science. Proceedings of the XІth International Conference TCSET’2012 (Lviv-Slavske, Ukraine, 21–24 February, 2012) / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2012. – P. 392.
25. Метод та програмне забезпечення оцінювання економічних збитків від забруднення автотранспортом Тези Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: матеріали ІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів ACIT’2012 (Тернопіль, 4-5 травня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 222.
26. Analysis of design methods of physical activity on the dynamics of Glucose in diabetic patient Тези The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics. Proceedings of the XІІth International Conference CADSM’2013 (Lviv-Polyana-Svalyava, Ukraine, 19–23 February, 2013) / Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine, Lviv Polytechnic National University. – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. – P. 57.
27. Формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні Стаття Проблеми та перспективи формування ефективних механізмів господарювання: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції (Кам’янець-Подільський, 16-17 травня 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, К-ПНУ ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2013. – С. 35–38.
28. Інформаційно-аналітична система моделювання шахтних полів і родовищ Тези Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: матеріали ІІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів ACIT’2013 (Тернопіль, 17-18 травня 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С. 174.
29.

 

Теоретичні основи моделювання економічних збитків довкіллю внаслідок забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту із застосуванням інтервального різницевого оператора Стаття Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 1. – С. 154–164. – ISSN 1993-0259.

Фахове видання.

30. Концепція побудови економіко-математичної моделі розподілу відповідальності за збитки, внаслідок забруднення атмосфери шкідливими викидами автотранспорту міст Стаття Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць. – Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – Випуск 21. – Ч. 2. – С. 286291.

Фахове видання.

31. Ефективність використання інформаційних технологій для управлвіння підприємством Стаття Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів:  у 3-х т. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14. – Т. 1. – С. 76-77.
32. Малий бізнес в Україні: проблеми розвитку Стаття Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 10. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2015. – С. 178-183.
33. Перспективи розвитку малого підприємництва в Україні Стаття Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2015. – Випуск 6. – С. 6-8.
34. Особливості діяльності суб’єктів господарювання Кам’янець-Подільського району Статя Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 11. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. – С. 414-420.