Наукова діяльність Чаплінського В.Р.

Упродовж 2011-2016 років працював над виконанням декількох держбюджетних тем: “Особливості функціонування  і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах (державний реєстраційний номер 0113U004345 )”, “Розробка заходів з підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва на основі втілення досягнень науково-технічного прогресу, раціонального використання виробничого та трудового потенціалу, фінансових, кредитних, інвестиційних та інформаційних ресурсів, запровадження ефективного менеджменту, застосування передових досягнень в обліку та аудиті” (номер державної реєстрації 0110U005064), а також відповідно до індивідуальної науково-дослідної роботи “Формування та розвиток інтелектуального капіталу в аграрній сфері економіки” (номер державної реєстрації 0112U007640). У межах даних тем автором досліджено шляхи формування та розвитку інтелектуального капіталу. Напрацювання по даних тематиках знайшли своє відображення в захисті кандидатської дисертації на тему: “Формування та розвиток інтелектуального капіталу аграрного сектору економіки” (2015 р.), за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, а також монографії, ряду фахових статей, статей у інших виданнях, тез доповідей.