Наукова діяльність Лисака В.Ю.

Доцент Лисак В.Ю. виконує обов’язки декана економічного факультету. Він займається організацією, управлінням та контролем навчального й виховного процесу на факультеті, ініціює введення до навчальних планів нових дисциплін. Очолює вчену раду факультету, є членом вченої ради університету. Велику увагу приділяє профорієнтаційній роботі, зв’язку факультету із вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації. За його ініціативи на факультеті щорічно проводиться науковий форум для студентів економічних спеціальностей коледжів регіону.

З 2008 р. по 2011 р. перебував на навчанні в аспірантурі Національного університету харчових технологій. В 2012 році захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-економічні засади використання персоналу підприємств харчової промисловості» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами). Працює над індивідуальною та колективною темами наукового дослідження. Згідно цієї тематики опубліковано низку наукових статей в фахових виданнях та інших наукових виданнях серед них: «Економічна сутність інвестицій: становлення і розвиток. Інвестиції: практика та досвід» (2013р.), «Інновації в управлінні персоналом: зарубіжна та вітчизняна практика»   (2013р.), «Аналіз сутності інноваційних процесів та організації інноваційної діяльності підприємств» (2016 р.), «Сутність заробітної плати та її значення в процесі економічного управління підприємством (2016р.).  В рамках міжнародного співробітництва з Опольским державним університетом здійснено спільне долслідження, за результатами якого опублікована колективна монографія «Sustainable Development: Social and Economic Changes» (2016).