Наукова діяльність Боднарчук Т.Л.

Працює над темою «Зовнішньоторговельна політика держави в контексті інтеграції вітчизняних підприємств у систему світогосподарських зв’язків». Робота над темою розпочалася з 2009 року після вступу до аспірантури відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», де у 2014 р. була захищена кандидатська дисертація на тему «Вплив протекціонізму на розвиток господарства України (ХІХ – початок ХХ ст.)». У роботі акцентовано увагу на дослідженні ретроспективних та сучасних аспектів еволюції моделей зовнішньоторговельної політики та механізму їхнього практичного впровадження у контексті необхідності збалансування короткострокових завдань та довгострокових стратегічних цілей розвитку національної економіки та конкурентних переваг вітчизняних підприємств. Результатом роботи над темою є доробок у трьох колективних монографіях та більше п’ятнадцяти статей у фахових наукових виданнях, основна частина з яких висвітлює історико-економічні аспекти еволюції вітчизняного господарства та підприємництва під впливом зовнішньоторговельної політики, зокрема протекціонізму, у процесі розбудови ринкового господарства.

Впродовж 2009–2016 рр. робота над досліджуваною проблемою здійснювалася у рамках виконання декількох держбюджетних тем, а саме: «Історія ринкових інститутів в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)», № ДР 0107U009715, у межах якої автором виявлено вплив зовнішньоторговельної політики на процес становлення ринкових інститутів; «Еволюція концеп­цій економічного розвитку у вітчизняній економічній науці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)», № ДР 011U001188, у межах якої автором досліджено процес ґенези та еволюцію наукових концепцій зовнішньоторговельної політики в українській економічній думці; «Історія підприємництва в Україні», особистий внесок автора полягає у дослідженні ролі зовнішньоторговельної політики у розвитку вітчизняних підприємств як чинника ринкової трансформації; «Особливості функціонування і прогнозування розвитку суб’єктів господарювання в сучасних умовах», № ДР 0113U004345, в межах якої автором розкрито тенденції розвитку зовнішньоторговельної діяльності підприємств на регіональному рівні під впливом державної політики. Теоретичні погляди автора на роль зовнішньоторговельної політики (зокрема, протекціонізму) у розвитку національного господарства та підприємництва висвітлено у вітчизняних та іноземних фахових наукових виданнях та тезах конференцій, серед яких слід вказати: «Теоретические основы исследования политики протекционизма» (Ростов-на-Дону, 2013), «Анализ современных тенденций развития протекционизма в контексте траектории предшествующего развития» (Екатеринбург, 2014), «Протекціонізм як чинник розвитку вітчизняного підприємництва» (Кам’янець-Подільський, 2014), «Вплив російської економічної політики на розвиток господарства та підприємництва України в період ринково-індустріальних перетворень» (Київ, 2015), «Екзогенні чинники розвитку промислово-торговельного підприємництва: ретроспективний аспект» (Кам’янець-Подільський, 2016), «Ретроспективний погляд на роль протекціонізму у розвитку підприємницького класу» (Київ, 2016), «Зовнішня торгівля України в період становлення світового ринку» (Переяслав-Хмельницький, 2016), «Роль зовнішньоекономічних чинників у розвитку підприємництва України (ХІХ – початок ХХ ст.)» (Львів, 2016), «Государственный протекционизм как инструмент регулирования предпринимательства: историко-экономический аспект» (Варна, 2016) тощо.